Konutlardaki KDV ve tapu harcı indirimi süresi 31/12/2019 tarihine; otomobil, mobilya ve beyaz eşyad

Konutlardaki KDV ve tapu harcı indirimi süresi 31/12/2019 tarihine; otomobil, mobilya ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimi süresi 30/6/2019 tarihine uzatıldı.

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) (21.03.2019 t. 30721 s. R.G.)

Karar Sayısı: 843

Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mart 2019

20/3/2019 TARİHLİ VE 843 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1-30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan “31/3/2019” ibareleri “30/6/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 31/12/2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “31/3/2019” ibaresi “30/6/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar 1/4/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 


2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. )

MADDE 5- (1) 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

 

 


2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinin yukarıdaki karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. 

Geçici Madde 3 - (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar), 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

 


 

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinin yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. 

MADDE 3- (1) 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.


287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinin yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. 

MADDE 4- (1) 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05, 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir. (", 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00" ibaresi, 541 sayılı Karar ile eklenmiştir 


287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. 

MADDE 5- (1) 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.


287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 6 ncı maddesinin yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. 

MADDE 6- (1) 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.