Mobilya ithalatı ve Mobilya dekorasyon ürünleri İthalatı

 

TG Gümrük müşavirliği ;

 

Bilindiği üzere Avrupa menşeli olmayan Mobilya ürünlerinde İlave gümrük vergisi ve ayrıca ithalatın yapılabileceği İhtisas gümrüğü uygulması mevcuttur. ( yani ürünler hangi yolla gelirse gelsin ithalat işlemleri sadece aşağıda tebliğde belirtilen gümrük idarelerinden yapılabilmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinedayanılarak hazırlanmıştır.

Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması

MADDE 3 – (1) AB menşeli olmayan 94.01 (9401.30, 9401.90 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya hariç), 94.02 ile 94.03 (9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşya hariç) tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Aksaray Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Antalya Gümrük Müdürlüğü
4 Bolu Gümrük Müdürlüğü
5 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
6 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
7 Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
8 Giresun Gümrük Müdürlüğü
9 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
10 Konya Gümrük Müdürlüğü
11 Sakarya Gümrük Müdürlüğü
12 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

(2) ........yürürlükten kaldırılmıştır. (Mevzuat Net)

(3) AB menşeli olmayan; 9401.10 tarife alt pozisyonu ve 9401.20.00.00.00 GTİP’inde yer alan ve motorlu araçlarda kullanılan mobilyalar ile 9401.90 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(4) AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri; birinci fıkrada belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(5) Serbest bölgede mobilya imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.

(6) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(7) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(8) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile beşinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamında gelen söz konusu eşyanın gümrük işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.

(9) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.

(10) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri, Giresun, Konya, Aksaray, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.

(11) AB menşeli olmayan 9401.30, 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray, Konya, Giresun, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.

Yetki

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yani bu ürünlerin serbest dolaşıma giriş(ithalat) işlemleri sadece belirtilen gümrüklerden yapılabildiğinden farklı bir gümrüğe getirilen malzemeler iç taşıma transit vb işlemlerden dolayı ek maliyetler oluşturacaktır. Ayrıca Değişen oranlarda Gümrük vergisi,Katma değer vergisi ve ayrıca ilave gümrük vergisi ve Gözetim Uygulaması mevcuttur.

İlave gümrük vergisi ürün menşesine göre alınan bir vergi olduğundan menşe büyük önem arz etmektedir. belirli ülke grupları için gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi alınmaktadır.

Mobilyalarda alınacak olan ilave gümrük vergisi oranları aşağıda gösterilmiştir.


Mobilya ithalatı ve mobilya gümrükleme işlemleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015/7699 (23.05.2015 t. 29364 s. R.G.) (9401, 9402, 9403 ve 9404 pozisyonlarındaki mobilya ve şiltelerde ilave gümrük vergisi)

Karar Sayısı : 2015/7699

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek?Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 30/4/2015 tarihli ve 53595 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 6/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

TABLO

G.T.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler 0 0 0 30 30 30 30
9401.40 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) 0 0 0 30 30 30 30
9401.52 Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar (Bambudan) 0 0 0 15 15 15 15
9401.53 Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar (Hintkamışından) 0 0 0 15 15 15 15
9401.59 Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar (Diğerleri) 0 0 0 15 15 15 15
9401.61 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar 0 0 0 30 30 30 30
9401.69 Diğerleri: 0 0 0 30 30 30 30
9401.71 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar (İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar) 0 0 0 30 30 30 30
9401.79 Diğerleri 0 0 0 30 30 30 30
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 0 0 0 30 30 30 30
9401.90 Aksam ve parçalar (9401.90.10.00.00, 9401.90.80.00.11 hariç) 0 0 0 15 15 15 15
9402.10 Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar, bunların aksam ve parçaları (9402.10.00.00.21 hariç) ’ 0 0 0 30 30 30 30
9402.90 Diğerleri (9402.90.00.00.21 hariç) 0 0 0 30 30 30 30
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar 0 0 0 30 30 30 30
9403.20 Metalden diğer mobilyalar (1) 0 0 0 30 30 30 30
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 0 0 0 30 30 30 30
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 0 0 0 30 30 30 30
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 0 0 0 30 30 30 30
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar 0 0 0 30 30 30 30
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar (1) 0 0 0 30 30 30 30
9403.82 Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden olanlar dahil) (Bambudan olanlar) 0 0 0 15 15 15 15
9403.83 Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden olanlar dahil) (Hintkamışmdan) 0 0 0 15 15 15 15
9403.89 Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden olanlar dahil) (Diğerleri) 0 0 0 15 15 15 15
9403.90 Aksam ve parçalar 0 0 0 15 15 15 15
9404.10 Şilte mesnetleri 0 0 0 30 30 30 30
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) 0 0 0 30 30 30 30
9404.29 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 30 30 30 30
9404.30 Uyku tulumları 0 0 0 30 30 30 30
9404.90 Diğerleri 0 0 0 30 30 30 30

* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova.
2 : Güney Kore. 
3 : Malezya. 
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu. 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler. 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler. 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler. 
8 : Diğer Ülkeler

(1): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir