Geri dönüşüm ithalat,Metal,Plastik vb Hurda ve Atık ithalatı - RECYCLE Gümrük müşavirliği

 

          Türk gümrük tarife cetveli 3915 tarife pozisyonu altında yer alan (II. DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR; YARI MAMULLER; EŞYA ) cinsi eşyaların ithalatında ve yurt içi tesliminde 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17-4/g maddesi uyarınca KDV den muaftır. Ancak burada Gümrük müşavirliği şirketlerinin ve İthalatçı firmaların dikkat etmesi gereken hususlardan bir tanesi ; Eşyaların Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin I./C bölümünün 2.1.3.3.4 maddesinde, KDV mükellefleri tarafından, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek plastik esaslı malzeme imalatında HAMMADDE olarak kullanılan ürünlerin teslimleri %18 KDV ye tabidir denilmektedir. 

2.1.3.3.4. Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile
Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi
2.1.3.3.4.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.3.4.2.) bölümünde belirtilen
ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b)bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10)
oranında KDV tevkifatı uygulanır.
Söz konusu ürünlerin teslimleri, 3065 sayılı Kanunun
(17/4-g) maddesi
kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır.
Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz, sonraki
safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir. İthalatçılar tarafından yapılan
teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada "Teslim edilen mal
doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır."
açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer
verilir

 
 

 

              Ayrıca bir diğer konu atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ve çevre şehircilik bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat denetleme işlemleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapıları ve limanlarında yapılır.

Atık ve metal hurdalar ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğleri kapsamı atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca aşağıda belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılır

Gümrük Müdürlüğü Sınır GümrükKapısı/Limanı Eşya Cinsi
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Çanakkale Metal Hurda/Atıklar
Biga Gümrük Müdürlüğü İçdaş Metal Hurda/Atıklar
Gemlik Gümrük Müdürlüğü Gemlik Metal Hurda/Atıklar
Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü Hamzabeyli Metal Hurda/Atıklar
İpsala Gümrük Müdürlüğü İpsala Metal Hurda/Atıklar
Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü Kapıkule Metal Hurda/Atıklar
Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü Uzunköprü Metal Hurda/Atıklar
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü Tekirdağ Metal Hurda/Atıklar
Dilucu Gümrük Müdürlüğü Dilucu Metal Hurda/Atıklar
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Gürbulak Metal Hurda/Atıklar
Sarp Gümrük Müdürlüğü Sarp Metal Hurda/Atıklar
Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü Cilvegözü Metal Hurda/Atıklar
İsdemir Gümrük Müdürlüğü İskenderun Metal Hurda/Atıklar
İskenderun Gümrük Müdürlüğü İskenderun Metal Hurda/Atıklar
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Ambarlı Metal Hurda/Atıklar
Aliağa Gümrük Müdürlüğü Aliağa Metal Hurda/Atıklar
İzmir Gümrük Müdürlüğü Alsancak Metal Hurda/Atıklar
Derince Gümrük Müdürlüğü Derince Metal Hurda/Atıklar
Dilovası Gümrük Müdürlüğü Dilovası Metal Hurda/Atıklar
Mersin Gümrük Müdürlüğü Mersin Metal Hurda/Atıklar
Samsun Gümrük Müdürlüğü Samsun Metal Hurda/Atıklar
Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü Ereğli Metal Hurda/Atıklar
Zonguldak Gümrük Müdürlüğü Zonguldak Metal Hurda/Atıklar

Bartın Gümrük Müdürlüğü

Bartın Metal Hurda/Atıklar

2) Habur Gümrük Müdürlüğü sadece plastik ve kâğıt atıkların giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.

 

 

              Söz konusu ürünlerin İthalatı iile ilgili önemli olan Bir diğer konu da hurdaların ithali esnasında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) (30.12.2017 t. 30286 s. R.G.) tebliğine istinaden çevre ve şehircilik bakanlığının denetime tabi olmasıdır. Ürünlerin İthalatı önceden çalışma yapılarak tebliğ eki yasaklı maddelerden olmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir.

 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) (30.12.2017 t. 30286 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1’deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı

MADDE 4 ? (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir. Ancak bu listede yer alan;

a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

b) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,

c) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

ithal edebilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(3) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(5) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.

Başvuru

MADDE 5 ? (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-5) almak için başvurur.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-3),

b) Bilgi formu (Ek-4),

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında aranacak belgelerden birinin örneği,

ç) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1’deki listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,

d) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi,

e) 8548.10.21.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi,

f) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların nihai ürün olarak ithalinde ürünün özelliklerini gösteren üretici beyanının bir örneği,

g) 7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00 ve 7112.99.00.90.00 GTİP’li kullanılmış baskı devre kartlarının ithalinde, ithalatçı firmanın söz konusu atıkların tehlikeli atık olmadığı ve başka bir tehlikeli atıkla kontamine olmadığına ilişkin beyanı ile bu yöndeki taahhütnamesi.

(3) İthalatçı veya temsilcisi Ek-4’teki bilgi formunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

Uygunluk denetimi

MADDE 6 ? (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1’deki listedeki atıkların 5 inci maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;

a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı düzenlenir.

b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-6) düzenlenir.

(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.

(4) Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(5) 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

İstisnai durumlar

MADDE 7 ? (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) ile bu sözleşmeyi tadil eden diğer protokol (MARPOL-78 Protokolü) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya doğrudan atık kabul tesisine boşaltılma işlemi ve/veya teslimi ile serbest dolaşıma girer. Söz konusu atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Bu tür atıkların gemilerden alınması işlemi, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sonuçlandırılır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen (39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeler hariç) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş olan ve Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde ilgili sınır gümrük idarelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen sınır gümrük kapılarından/özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden giriş yapılması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Kapsam dışı

MADDE 8 ? (1) Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-7) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(4) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, Ek-2/A ve Ek-2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

(5) Ek-2/B’deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılarında belirtilen ISO Standartlarına uygunluğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesi olumlu bir şekilde tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından; bu şartları sağlayan bir kuruluşun bulunmaması halinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu belirlenen maddelerin Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

İthali yasak atıklar

MADDE 9 ? (1) Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.

(2) Ek-1’deki listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması gerekir.

Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10 ? (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı,

c) Atığın özelliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan Toplama, Ayırma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Ara Depolama, Bertaraf Tesisi Lisansı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, bu atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 11 ? (1) İlgili sınır gümrük idarelerince, Ek-1’deki listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.

(2) İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili gümrük idareleri izin verir.

(5) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.

(6) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzin Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine sınır giriş gümrük idareleri izin verir.

(7) 8 inci maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair yazı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(8) Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

Yaptırımlar

MADDE 12 ? (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden ithalatçılara çevre, dış ticaret ve gümrük mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Yasal olmayan atık trafiğinin söz konusu olması halinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun atık ithalatına ilişkin 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(3) Bu Tebliğin Ek-1’deki listesindeki atıkların, Türkiye gümrük bölgesine girişinde uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmadığının gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 13 ? (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 ? (1) 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3) hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ? (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EKLER

  • Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR
  • Ek-2/A İTHALİ YASAK ATIKLAR 
  • Ek-2/B İTHALİ YASAK DİĞER ATIKLAR
  • Ek-3 BAŞVURU DİLEKÇESİ
  • Ek-4 BİLGİ FORMU
  • Ek-5 UYGUNLUK YAZISI
  • Ek-6 UYGUNSUZLUK YAZISI
  • Ek-7 KAPSAM DIŞI YAZISI
  • Ek-8 ÜRETİCİ BELGESİ

Ek-1

İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR
GTİP MADDE İSMİ
2620.11.00.00.00 Galvanizli matlar

[Yalnız

Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn),

Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn),

Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn),

Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve Çinko traşları]

2620.19.00.00.00 Diğerleri
2620.30.00.00.00 Başlıca muhtevası bakır olanlar
2620.40.00.00.00 Başlıca muhtevası aluminyum olanlar (Atık aluminyum oksit)
39.01 İlk şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar
39.02
39.03
39.04
39.05
39.06
39.07
39.08
39.12
3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar
3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden olanlar
3915.30.00.00.00 Vinil klorür polimerlerinden olanlar
3915.90.11.10.00 Katılma polimerizasyonu ürünleri
3915.90.11.90.00 Diğerleri
3915.90.80.00.11 Polietilen tereftalattan (PET) olanlar
3915.90.80.00.19 Diğerleri
4004.00.00.00.13 Granüller
4004.00.00.00.19 Diğerleri
4012.20.00.90.00 Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri
4707.10.00.00.00 Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt veya kartondan olanlar (hurda kağıt, karton atığı)
6310.10.00.00.00 Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)
6310.90.00.00.11 Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)
6310.90.00.00.19 Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan)
7001.00.10.00.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları
7112.91.00.00.00 Altından olanlar (Yalnız kullanılmış baskı devre kartları) (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)
7112.92.00.00.00 Platinden olanlar (Yalnız kullanılmış baskı devre kartları) (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)
7112.99.00.90.00 Diğerleri (Yalnız kullanılmış baskı devre kartları)
8548.10.10.00.00 Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları (cıva içermeyen alkali piller)
8548.10.21.00.00 Kurşun-asitli akümülatörler
8548.10.99.10.00 Çelikten, nikelden olanlar (cıva içermeyen alkali piller)
8548.10.99.20.00 Bakırdan olanlar (cıva içermeyen alkali piller)
8548.10.99.30.00 Çinkodan olanlar (cıva içermeyen alkali piller)

 


Ek-2/A

İTHALİ YASAK ATIKLAR
ATIK KODU MADDE İSMİ
01 MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR
01 01 Maden Kazılarından Kaynaklanan Atıklar
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları
01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları
01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları
01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar
01 03 09 01 03 10 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
01 03 10* 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan tehlikeli maddeler içeren kırmızı çamur
01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar
01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
01 04 08 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları
01 04 09 Atık kum ve killer
01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar
01 04 11 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar
01 04 12 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar
01 04 13 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar
01 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları
01 05 04 Tatlı su sondaj çamurları ve atıkları
01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
01 05 07 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 08 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU ÜRÜNLERİ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar
02 01 01 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 01 02 Hayvan dokusu atıkları
02 01 03 Bitki dokusu atıkları
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan dışkısı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sıvılar
02 01 07 Ormancılık atıkları
02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar
02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
02 01 10 Atık metal
02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 02 Et, Balık ve Diğer Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Hazırlanmasından ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
02 02 01 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
02 02 02 Hayvan dokusu atığı
02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 02 04 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 03 Meyve, Sebze, Tahıl, Yenilebilir Yağlar, Kakao, Kahve, Çay ve Tütünün Hazırlanmasından ve İşlenmesinden; Konserve Üretiminden, Maya ve Maya Özütü Üretiminden, Melas Hazırlanması ve Fermantasyonundan Kaynaklanan Atıklar
02 03 01 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 03 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar
02 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 04 Şeker Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
02 04 01 Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonat
02 04 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 05 Süt Ürünleri Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 05 02 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 06 Unlu Mamuller ve Şekerleme Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 06 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 07 Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin (Kahve, Çay ve Kakao Hariç) Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
02 07 01 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 03 Kimyasal işlem atıkları
02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 07 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
03 AHŞAP İŞLEME VE KÂĞIT, KARTON, KÂĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
03 02 Ahşap Koruma Atıkları
03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
03 02 04* İnorganik ahşap koruyucu maddeler
03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları
03 03 Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Karton Üretim ve İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları
03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
03 03 05 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
03 03 07 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
03 03 08 Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kağıt ve kartondan kaynaklanan atıklar
03 03 09 Kireç çamuru atığı
03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
03 03 11 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
03 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
04 DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
04 01 02 Kireçleme atıkları
04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti
04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbeti
04 01 06 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
04 01 07 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
04 01 09 Perdah ve boyama atıkları
04 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları
04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları
04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
04 02 20 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
05 PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları
05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
05 01 03* Tank dibi çamurları
05 01 04* Asit alkil çamurları
05 01 05* Petrol döküntüleri
05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
05 01 07* Asit ziftleri
05 01 08* Diğer ziftler
05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
05 01 10 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
05 01 12* Yağ içeren asitler
05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları
05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 01 15* Kullanılmış filtre killeri
05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
05 01 17 Bitüm
05 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
05 06 01* Asit ziftleri
05 06 03* Diğer ziftler
05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar
05 07 01* Cıva içeren atıklar
05 07 02 Kükürt içeren atıklar
05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 İNORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit
06 01 02* Hidroklorik asit
06 01 03* Hidroflorik asit
06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit
06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit
06 01 06* Diğer asitler
06 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 02 Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 02 01* Kalsiyum hidroksit
06 02 03* Amonyum hidroksit
06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit
06 02 05* Diğer bazlar
06 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitler
06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
06 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 04 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar
06 04 03* Arsenik içeren atıklar
06 04 04* Cıva içeren atıklar
06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklar
06 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 05 İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
06 05 03 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
06 06 Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar
06 06 03 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
06 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 07 Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar
06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar
06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon
06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuru
06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti
06 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 08 02* Zararlı klorosilan içeren atıklar
06 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 09 Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
06 09 02 Fosforlu cüruf
06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 09 04 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 10 Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar
06 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 11 İnorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar
06 11 01 Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 13 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış İnorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar
06 13 01* İnorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biyositler
06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
06 13 03 Karbon siyahı
06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar
06 13 05* Kurum
06 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar
07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 01 12 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 01 99 Başka şekilde tanımlanmayan atıklar
07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 02 12 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 02 13 Atık plastik
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar
07 02 17 07 02 16 dışında silikon içeren atıklar
07 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)
07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 03 12 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 04 12 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar
07 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 05 İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 05 12 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar
07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklar
07 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
07 07 12 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR
08 01 Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar
08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
08 01 14 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
08 01 16 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 18 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
08 01 20 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları
08 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 02 Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
08 02 01 Atık kaplama tozları
08 02 02 Seramik malzemeler içeren sulu çamurlar
08 02 03 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar
08 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 03 Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
08 03 07 Mürekkep içeren sulu çamurlar
08 03 08 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
08 03 13 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
08 03 15 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları
08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
08 03 18 08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri
08 03 19* Dağıtıcı yağ
08 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 04 Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)
08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 04 12 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
08 04 14 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
08 04 16 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
08 04 17* Reçine yağı
08 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 05 08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar
08 05 01* Atık izosiyanatlar
09 FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları
09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
09 01 02* Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonları
09 01 04* Sabitleyici solüsyonlar
09 01 05* Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar
09 01 06* Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar
09 01 07 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 10 Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 12 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 13* 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar
09 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
10 01 Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)
10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 02 Uçucu kömür külü
10 01 03 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozu
10 01 05 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
10 01 07 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
10 01 09* Sülfürik asit
10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri
10 01 14* Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 15 10 01 14 dışındaki beraber yakılmadan kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 16* Atıkların beraber yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
10 01 17 10 01 16 dışındaki beraber yakmadan kaynaklanan uçucu kül
10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları
10 01 19 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
10 01 21 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
10 01 23 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
10 01 24 Akışkan yatak kumları
10 01 25 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
10 01 26 Soğutma suyunun arıtılmasından çıkan atıklar
10 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 02 Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
10 02 01 Cüruf işleme atıkları
10 02 02 İşlenmemiş cüruf
10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 10 Haddehane tufalı
10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 02 12 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 02 14 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
10 02 15 Diğer çamurlar ve filtre kekleri
10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 03 Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 03 04* Birincil üretim cürufları
10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları
10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar
10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler
10 03 16 10 03 15 dışındaki köpükler
10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları
10 03 24 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 26 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 03 28 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 03 29* Tehlikeli maddeler içeren tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların işlenmesinden çıkan atıklar
10 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 04 Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 04 03* Kalsiyum arsenat
10 04 04* Baca gazı tozu
10 04 05* Diğer partiküller ve toz
10 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 04 10 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 05 Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 05 03* Baca gazı tozu
10 05 04 Diğer partiküller ve toz
10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
10 05 09 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 06 Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 06 03* Baca gazı tozu
10 06 04 Diğer partiküller ve toz
10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 06 10 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 07 Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04 Diğer partiküller ve toz
10 07 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 07 08 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 08 Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 08 04 Partiküller ve toz
10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu
10 08 09 Diğer cüruflar
10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 14 Anot hurdası
10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 08 16 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 08 18 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
10 08 20 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 09 Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar
10 09 03 Ocak cürufları
10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 09 10 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar
10 09 14 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 09 16 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 10 Demir Dışı Döküm Atıkları
10 10 03 Ocak cürufları
10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları
10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu
10 10 10 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller
10 10 12 10 10 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları
10 10 14 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 10 16 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları
10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 14 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 16 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
10 11 18 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 11 20 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 12 Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 12 03 Partiküller ve toz
10 12 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 12 06 Iskarta kalıplar
10 12 08 Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 12 10 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları
10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
10 12 13 Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur
10 12 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 13 Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları
10 13 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 13 04 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
10 13 06 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
10 13 07 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar
10 13 10 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
10 13 11 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
10 13 12* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
10 13 13 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 13 14 Atık beton ve beton çamurları
10 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 14 Krematoryum Atıkları
10 14 01* Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar
11 METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI HİDROMETALURJİ
11 01 Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)
11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)
11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler
11 01 07* Sıyırma bazları
11 01 08* Fosfatlama çamurları
11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
11 01 10 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları
11 01 12 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
11 01 14 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
11 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 02 Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin Atıkları
11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve jeotid dahil) çamurları
11 02 03 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 03 Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri
11 03 01* Siyanür içeren atıklar
11 03 02* Diğer atıklar
11 05 Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları
11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
11 05 04* Iskarta flaks malzemeler
11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
12 METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
12 01 Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar
12 01 06* Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
12 01 07* Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)
12 01 08* Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları
12 01 09* Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
12 01 10* Sentetik işleme yağları
12 01 12* Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
12 01 13 Kaynak atıkları
12 01 14* Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurları
12 01 16* Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
12 01 19* Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı
12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
12 03 Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)
12 03 01* Sulu yıkama sıvıları
12 03 02* Buhar yağ alma atıkları
13 YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05 VE 12 HARİÇ)
13 01 Atık Hidrolik Yağlar
13 01 01* PCB içeren hidrolik yağlar
13 01 04* Klor içeren emülsiyonlar
13 01 05* Klor içermeyen emülsiyonlar
13 01 09* Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar
13 01 10* Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar
13 01 11* Sentetik hidrolik yağlar
13 01 12* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar
13 01 13* Diğer hidrolik yağlar
13 02 Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları
13 02 04* Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 05* Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 06* Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 07* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 08* Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 03 Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları
13 03 01* PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları
13 03 06* 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 07* Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 08* Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 09* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 10* Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları
13 04 Sintine Yağları
13 04 01* Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları
13 04 02* İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları
13 04 03* Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları
13 05 Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri
13 05 01* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
13 05 02* Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
13 05 03* Yakalayıcı (interseptör) çamurları
13 05 06* Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ
13 05 07* Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su
13 05 08* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
13 07 Sıvı Yakıtların Atıkları
13 07 01* Fuel-oil ve mazot
13 07 02* Benzin
13 07 03* Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
13 08 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Yağ Atıkları
13 08 01* Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları
13 08 02* Diğer emülsiyonlar
13 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
14 ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE 08 HARİÇ)
14 06 Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar
14 06 01* Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC
14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları
14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar
14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
15 ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER
15 01 Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)
15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
15 01 11* Boş basınçlı konteynerler dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapı (örneğin asbest) içeren metalik ambalajlar
15 02 Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler
15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR
16 01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar
16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler (4004.00.00.00.13, 4004.00.00.00.19 ve 4012.20.00.90.00 GTİP’li atıklar hariç)
16 01 04* Ömrünü tamamlamış araçlar
16 01 06 Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
16 01 07* Yağ filtreleri
16 01 08* Cıva içeren parçalar
16 01 09* PCB içeren parçalar
16 01 10* Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları)
16 01 11* Asbest içeren fren balataları
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları
16 01 13* Fren sıvıları
16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
16 01 15 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
16 01 16 Sıvılaştırılmış gaz tankları
16 01 21* 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
16 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
16 02 Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları
16 02 09* PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler
16 02 10* 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
16 02 11* Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
16 02 12* Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
16 02 13* 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar içeren ıskarta ekipmanlar
16 02 14 16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
16 02 16 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar (7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00 ve 7112.99.00.90.00 GTİP’li kullanılmış baskı devre kartları hariç)
16 03 Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler
16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar
16 03 04 16 03 03 dışındaki inorganik atıklar
16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar
16 03 07 Metalik cıva
16 04 Patlayıcı Atıklar
16 04 01* Mühimmat Atığı
16 04 02* Havai fişek atıkları
16 04 03* Diğer patlayıcı atıklar
16 05 Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar
16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil)
16 05 05 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta inorganik kimyasallar
16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
16 05 09 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışındaki ıskarta kimyasallar
16 06 Piller ve Akümülatörler
16 06 02* Nikel kadmiyum piller
16 06 03* Cıva içeren piller
16 06 06* Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler
16 07 Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)
16 07 08* Yağ içeren atıklar
16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
16 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
16 08 Bitik Katalizörler
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
16 08 04 Bitik katalitik ”cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
16 08 05* Fosforik asit içeren bitik katalizörler
16 08 06* Katalizör olarak bitik sıvılar
16 08 07* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler
16 09 Oksitleyici Maddeler
16 09 01* Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat)
16 09 02* Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat)
16 09 03* Peroksitler (örneğin hidrojen peroksit)
16 09 04* Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler
16 10 Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar
16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar
16 10 02 16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıklar
16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler
16 10 04 16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler
16 11 Atık Astarlar ve Refraktörler
16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler
16 11 02 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler
16 11 04 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve refraktörler
16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler
16 11 06 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve refraktörler
17 İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)
17 01 Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik
17 01 01 Beton
17 01 02 Tuğlalar
17 01 03 Kiremitler ve seramikler
17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 01 07 17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 02 Ahşap, Cam ve Plastik
17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
17 03 Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler
17 03 01* Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
17 03 02 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
17 03 03* Kömür katranı ve katranlı ürünler
17 04 Metaller (Alaşımları Dahil)
17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları
17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
17 05 Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Taşlar ve Dip Tarama Çamurları
17 05 03* Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar
17 05 04 17 05 03 dışındaki toprak ve taşlar
17 05 05* Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru
17 05 06 17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
17 05 07* Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı
17 05 08 17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı
17 06 Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri
17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleri
17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
17 06 04 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleri
17 08 Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri
17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
17 08 02 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri
17 09 Diğer İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
17 09 01* Cıva içeren inşaat ve yıkıntı atıkları
17 09 02* PCB içeren inşaat ve yıkıntı atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler)
17 09 03* Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkıntı atıkları (karışık atıklar dahil)
17 09 04 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkıntı atıkları
18 İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)
18 01 İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
18 01 01 Kesiciler (18 01 03 hariç)
18 01 02 Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)
18 01 03* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
18 01 04 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)
18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
18 01 07 18 01 06 dışındaki kimyasallar
18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 01 09 18 01 08 dışındaki ilaçlar
18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
18 02 Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
18 02 01 Kesiciler (18 02 02 hariç)
18 02 02* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
18 02 03 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
18 02 06 18 02 05 dışındaki kimyasallar
18 02 07* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 02 08 18 02 07 dışındaki ilaçlar
19 ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
19 01 Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar
19 01 02 Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 01 05* Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
19 01 06* Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları
19 01 07* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
19 01 10* Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
19 01 11* Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf
19 01 12 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
19 01 13* Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül
19 01 14 19 01 13 dışındaki uçucu kül
19 01 15* Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu
19 01 16 19 01 15 dışındaki kazan tozu
19 01 17* Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları
19 01 18 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
19 01 19 Akışkan yatak kumları
19 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 02 Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)
19 02 03 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 04* En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 05* Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 02 06 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurlar
19 02 07* Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
19 02 08* Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
19 02 09* Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
19 02 10 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
19 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 03 Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar
19 03 04* 19 03 08 dışındaki tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen stabilize olmuş atıklar
19 03 05 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
19 03 06* Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar
19 03 07 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
19 03 08* Kısmen stabilize olmuş cıva
19 04 Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar
19 04 01 Vitrifiye edilmiş atıklar
19 04 02* Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları
19 04 03* Vitrifiye olmamış katılar
19 04 04 Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı
19 05 Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar
19 05 01 Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 05 02 Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 05 03 Standart dışı kompost
19 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 06 Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar
19 06 03 Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
19 06 04 Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
19 06 05 Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
19 06 06 Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
19 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 07 Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suları
19 07 02* Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları
19 07 03 19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları
19 08 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları
19 08 01 Elek üstü maddeler
19 08 02 Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
19 08 05 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 06* Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
19 08 07* İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 08 08* Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları
19 08 09 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
19 08 10* 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
19 08 11* Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 08 12 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 13* Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 08 14 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 09 İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 09 01 İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
19 09 02 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
19 09 03 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
19 09 04 Kullanılmış aktif karbon
19 09 05 Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirme reçinesi
19 09 06 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 10 Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 10 03* Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 11 Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
19 11 01* Kullanılmış filtre killeri
19 11 02* Asit katranları
19 11 03* Sulu sıvı atıklar
19 11 04* Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar
19 11 05* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 11 06 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
19 11 07* Baca gazı temizleme atıkları
19 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşap
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08 Tekstil malzemeleri (6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li atıklar hariç)
19 12 09 Mineraller (örneğin kum, taşlar)
19 12 10 Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 13 Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar
19 13 01* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
19 13 02 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
19 13 03* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 13 04 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 05* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
19 13 06 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 07* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
19 13 08 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar
20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)
20 01 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)
20 01 08 Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları
20 01 10 Giysiler
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 13* Çözücüler
20 01 14* Asitler
20 01 15* Alkalinler
20 01 17* Foto kimyasallar
20 01 19* Pestisitler
20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar
20 01 25 Yenilebilir sıvı ve katı yağlar
20 01 26* 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar
20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
20 01 32 20 01 31 dışındaki ilaçlar
20 01 33* 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 41 Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar
20 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar
20 02 Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)
20 02 01 Biyolojik olarak bozunabilir atıklar
20 02 02 Toprak ve taşlar
20 02 03 Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar
20 03 Diğer Belediye Atıkları
20 03 01 Karışık belediye atıkları
20 03 02 Pazarlardan kaynaklanan atıklar
20 03 03 Sokak temizleme kalıntıları
20 03 04 Foseptik çamurları
20 03 06 Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar
20 03 07 Hacimli atıklar
20 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları

----------------------------------------------
Yıldız (*) işareti: Altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklar tehlikeli atıklardır.


Ek-2/B

İTHALİ YASAK DİĞER ATIKLAR
GTİP MADDE İSMİ
2517.20.00.00.11 Moloz (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)
2517.20.00.00.19 Diğerleri (2517.10 Alt pozisyonunda belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın)
2618.00.00.00.00 Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (ISO-11126-6 standardına uygun olan demir ve çelik cürufu griti hariç)
2619.00.20.00.00 Demir veya manganezin tekrar elde edilmesine uygun döküntüler (yüksek fırın tozları dahil)
2619.00.90.00.11 Yüksek fırın cürufu
2619.00.90.00.12 Diğer cüruflar
2619.00.90.00.13 Tufal
2619.00.90.00.19 Diğerleri
2620.11.00.00.00 Galvanizli matlar [ Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (<%90 Zn),Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (<%92 Zn),Çinko kalıp döküm drosu (<%85 Zn),Sıcak doldurmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (<%92 Zn) ve Çinko traşları hariç] (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2620.21.00.00.00 Kurşunlu benzin tortuları (sludges) ve kurşunlu vuruntuyu önleyici bileşiklerin tortuları (sludges) (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2620.29.00.00.00 Diğerleri (Başlıca muhtevası kurşun olanlar) (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2620.99.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2620.99.20.00.11 Başlıca muhtevası niobyum olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2620.99.20.00.12 Başlıca muhtevası tantalyum olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2620.99.40.00.00 Başlıca muhtevası kalay olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2620.99.60.00.00 Başlıca muhtevası titanyum olanlar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2620.99.95.00.00 Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar (ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)
2621.90.00.11.00 Ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg.olan pancar melasının muamelesinden elde edilen ham potasyum tuzları
2621.90.00.19.00 Pancar melasının muamelesinden elde edilen diğer ham potasyum tuzları
2621.90.00.90.00 Diğerleri (ISO-11126-4 standardına uygun olan kömür cürufu griti hariç)
2708.20.00.00.00 Zift koku
2710.91.00.00.00 Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler (Atık yağlar)
2710.99.00.00.00 Diğer atık yağlar
2713.90.10.00.00 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olan petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
2713.90.90.00.11 Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları
2713.90.90.00.19 Diğerleri
3006.92.00.00.00 Eczacılık ürünleri döküntüleri
3825.10.00.00.00 Şehir atıkları
3825.20.00.00.00 Kanalizasyon çamuru
3825.30.00.00.00 Klinik atıkları
3825.41.00.00.00 Halojenlenmiş artık organik çözücüler
3825.49.00.00.00 Diğer artık organik çözücüler
3825.50.00.00.00 Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, frenve antifiriz sıvılarının atıkları
3825.61.00.00.00 Esas olarak organik bileşenleri içerenler
3825.69.00.00.00 Diğerleri
3825.90.10.00.00 Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler
3825.90.90.00.00 Diğerleri
4012.20.00.10.00 Kullanılmış dış lastikler-sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
7112.99.00.10.00 Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları (Gümüş döküntüleri hariç)
8548.10.29.00.00 Diğer kullanılmış elektrik akümülatörleri
8548.10.91.00.00 Kurşundan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları
8548.10.10.00.00 Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları (cıva içerenler)
8548.10.99.10.00 Çelikten, nikelden olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları (cıva içerenler)
8548.10.99.20.00 Bakırdan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları (cıva içerenler)
8548.10.99.30.00 Çinkodan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları (cıva içerenler)
8548.10.99.40.00 Kadmiyumdan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları
8548.10.99.90.00 Diğer elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

Ek-3

BAŞVURU DİLEKÇESİ
..…. VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
  .../…/ 2018


Türkiye gümrük bölgesine getirmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan atıklar için Uygunluk Yazısı almak istiyoruz. Konuyla ilgili mevzuatın bütün hüküm ve şartlarını kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

  Firma Unvanı, Vergi No
  Yetkili İmza


Ekleri:

- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi belgelerden biri)

- Bilgi Formu

- Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz) 

- Fatura veya Proforma Fatura 

- Analiz Belgesi (2620.11.00.00.00, 4012.20.00.90.00, 8548.10.21.00.00 GTİP’li atıklar için)

- Diğer


Ek-4

BİLGİ FORMU
İthalatçının:  
- Unvanı  
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)  
- Belge Tarihi ve No *  
İthal edilecek atığın:
- Menşe ülkesi  
- Çıkış ülkesi  
- GTİP’i, açık adı  
- Atığın oluştuğu sektör/proses bilgisi  
- Avrupa Atık Kataloğunda yer alan atık kodu ve açıklaması  
- Miktarı (ton veya kg)  
- Döviz cinsinden değeri  
- Kullanım amacı  
- Geleceği sınır gümrük idaresi  
- Gümrük bölgesine geliş tarihi  
Tesiste geri dönüşümü yapılan atık cinsi/cinsleri  
Taşıtın adı/plakası**  
Taşıyıcı firma/acenta  
İthalatın yapılacağı gümrük idaresi  
Atığın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adres, telefon ve faks no  

 

* Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz)

** Atığı taşıyan aracın değişmesi durumunda, taşıtın adı/plakası, ithalatçı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili sınır gümrük idaresine bildirilir.


Ek-5

UYGUNLUK YAZISI
..…. VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  .../…/2018
Sayı :
Konu :
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi UYGUNDUR.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

  … Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü


 

Firmanın Adı  
Firmanın Adresi ve Telefon No’su  
Atığın Adı*  
GTİP’i  
Miktarı  
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi No**  

* Sanayiciler bu Tebliğ kapsamındaki ithalatlarında yalnızca Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesinde belirtilen faaliyet alanlarındaki atıkları ithal edebilirler.

** Tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz.


Ek-6

UYGUNSUZLUK YAZISI
..…. VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  .../…/2018
Sayı :
Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi UYGUN DEĞİLDİR.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

  … Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü


 

Firmanın Adı  
Firmanın Adresi ve Telefon No’su  
Atığın Adı  
GTİP’i  
Miktarı  
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi No  
Belge Cinsi*  
Belge Tarihi ve No’su**  

* Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak yazılır.

** Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.


Ek-7

 

KAPSAM DIŞI YAZISI
..…. VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  .../…/2018
Sayı :
Konu :
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

 

İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların/ürünlerin, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2018/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişine izin verilmiştir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

  …Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

Firmanın Adı  
Firmanın Adresi ve Telefon No’su  
Atığın/Ürünün Adı  
GTİP’i  
Miktarı  
Atığın Oluşma Nedeni
(Numune, bekleme, işçilik vb.)
 
 
Atığın Oluştuğu Yer  

 


Ek-8

ÜRETİCİ BELGESİ
  .../…/2018
Sayı :

 

Üretimini gerçekleştirdiğimiz aşağıda bilgileri, ekte analiz sertifikası yer alan madde, ilk şekillere dönüştürülmüş plastik döküntüleri, kalıntıları, hurdaları, tozları, pulları, granülleri ve çapakları değildir.

 

  Üretici Firma
  İmza Kaşe

 


 

Üreticinin Adı  
Üreticinin Adresi ve Telefon No’su  
Ürünün Ticari Adı  
Ürünün Kimyasal Adı  
GTİP  
Miktarı  

 

Ek: Analiz sertifikası ve tercümesi