Gıda ve Tarım Ürünleri İthalatı

                    Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Denetimine tabi tüm Tarım ürünlerinde de uzman kadrosu ile en iyi şekilde hizmet veriyoruz.

Tarımsal ürün ithalatı yapmadan önce mutlaka ürüne ait GTIP çalışması yapılması gerekir.Yürürlükteki vergi oranlarına göre ve gereken analizler ve denetlemeler belirlenerek yurt dışından istenecek evrakların netleştirilmesi gerekir.Tarımsal ürün ithalatında ürüne özel ek belgeler istensede genel olarak gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir.

  • İçerik sertifikası (certificate of composition)
  • Analiz sertifikası (analsys certtificate)
  • Sağlık sertifikası (healty certificate)
  • bitki sağlık sertifikası (bitkisel ürünlerde ayrıca) (phytosanitary certificate

Kontrol Belgesi: Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı denetimine tabi ürünlerden bazılarında sadece yukarıda bahsedilern evraklar yeterli olmayacaktır. ilgili yıl tebliği eklerinde KONTROL BELGESİNE TABİ Olan bazı hayvansal menşeli ürünler için ithalat önce kontrol belgesi alınması zorunludur.

Kontrol belgesine tabi ürünlerin ithali için kontrol belgesi aşamasında ve ithalat aşamasında gerekli evraklar ;  

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ” 6 ve 7.maddesine istinaden gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Kontrol belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1/A sayılı listesinde yer alan hayvansal ürünlerin ithalatında kontrol belgesi onaylanması aşamasında, ithalatçı veya yetkilisi, aşağıdaki belgelerin eklendiği dilekçe ile Bakanlık yetkili il müdürlüklerine başvurur:

a) Kontrol belgesi.

b) Proforma fatura veya fatura.

c) Örnek veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı imza sirküleri.

e) Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

f) CITES kapsamındaki ürünler için, CITES Belgesi.

g) Sığır eti için teknik ve sağlık şartnamesine uygun olarak;

1) Taahhütname.

2) Gerektiği durumda, ithalat izni bulunan işletmeler ile bu işletmeler adına ithalat yapan firmalar arasındaki noter onaylı sözleşme veya taahhütname.

3) İthalat yapma izni bulunan işletmelere Bakanlığımızca verilen çalışma izin belgesinin/onay belgesinin güncel tarihli, onaylanmış sureti.

ğ) Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için ICCAT Belgesi.

h) Bileşen listesi.

ı) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon/özellik belgesi.

i) Etiket/etiket taslağı.

j) EK-1’de yer alan etiket taahhütnamesi.

k) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında onaya tabi olan yemler için söz konusu Yönetmeliğe göre Bakanlıktan alınmış belge.

l) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen belge ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir.

(3) Hayvansal ürünün orijini hakkında bilgi içeren örnek veteriner sağlık sertifikası sunulması durumunda ve Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(4) Bileşen listesinde spesifikasyon belgesinde istenen bilgiler yer alıyorsa ayrıca spesifikasyon belgesi aranmaz.

(5) İthal edilecek balın çiçek veya nektar balı ya da salgı balı olduğu ve paketleme şekli proforma faturada belirtilir.

(6) Kontrol belgesi üç asıl, başvurudaki diğer belgeler ise bir asıl ve iki nüsha olarak sunulur. Orijin belgesinin aslı, sevkiyatla birlikte gelebilir. Belgelerin asılları Kontrol Belgesini onaylayan il müdürlüğünde muhafaza edilir. Ancak fatura ile başvurulması durumunda, bir kopya alınarak, aslı kontrol belgesiyle birlikte ithalatçıya verilir.

(7) Kontrol belgeleri ve eklenen belge nüshaları ithalatçıya ve malın giriş gümrüğünün bulunduğu veteriner sınır kontrol noktası/il müdürlüğüne gönderilir.

İthalat aşamasında gerekli belgeler

MADDE 7 – (1) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi tarafından veteriner giriş belgesi ile ön bildirimde bulunulması üzerine ithal edilmek istenen hayvansal ürün için Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe göre veteriner kontrollerine başlanır.

(2) Kontrol belgesine tabi olsun veya olmasın, veteriner kontrolleri sonucunda ithal edilmek istenen hayvansal ürünün mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi halinde ithalatına izin verilir.

(3) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Yetkili il müdürlüklerince onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri.

c) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

ç) Orijin belgesi.

d) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(4) İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi olmayan hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar:

a) Veteriner giriş belgesi.

b) Orijinal veteriner sağlık sertifikası.

c) Orijin belgesi.

ç) Bileşen listesi.

d) Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon/özellik belgesi.

e) Ek-1’de örneği verilen etiket taahhütnamesi.

f) Ticaret Sicil Gazetesi veya faaliyet belgesi.

g) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler.

(5) Dördüncü fıkranın (f) bendinde belirtilen belge ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir.

(6) Hayvansal ürünün orijini hakkında bilgi içeren örnek veteriner sağlık sertifikası sunulması durumunda ve Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkları (Thymus thynnus) için üçüncü fıkranın (ç) bendi ile dördüncü fıkranın (c) bendinde belirtilen belge aranmaz.

Hayvansal Urun Ithalat Talimat_19.4.2012 detaylarına linkte tıklayabilirsiniz.

ÜLKELER bazında SERTİFİKA VERMEYE YETKİLİ KURULUŞLAR Ecell formatında indirmek için linke tıklayabilirsiniz.

Tüm Gümrükleme işlemlerinizde En hızlı Çözümler için bize ulaşın.