Hazır giyim , Tekstil ,Kumaş ve konfeksiyon ürünleri İplik ve halat ithalatı

TG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ olarak hazır giyim,dokuma kumaş ,örme kumaş Tekstil,ev tekstil , Perde ,stor ve tekstil yardımcı maddeleri ithalatında ihtisaslaşmış kadromuz ile sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. 

Tüm tekstil ürünlerinde ve insan kullanımına mahsus bazı diğer ürünlerde farklı oranlarda vergilendirmelerin yanı sıra İstanbul tekstil ve konfeksiyon ihracatçılar birliğinden kayıt belgesi alınması gerekmektedir.

Kayıt belgesi ile ürünler kayıt altına alınırken aynı zamanda gözetim uygulaması işletilmektedir. yani İstanbul tekstil ve konfeksiyon ihracatçılar birliğince ürünün CIF fiyatları yükseltilebilmektedir. Böyle durumlar ürün için ön çalışma yapılmadan getirilen ürünlerde eksra maaliyet unsurlarının çıkacağından titiz bir ön çalışma yapılması gerekmektedir.Teksil ürünlerinde öncelikle GTIP ( gümrük tarife istatistik pozisyonu) veya HS CODE (harmonized system code) çalışması için ürünün mamul maddesi , atkı ,çözğü sıklıkları , gramaj ağırlığı gibi ayrıntıların bilinmesi gereklidir.

 

Kayıt belgesi için aşağıdaki belgeler gerekecektir. tüm detaylar için tıklayınız.

 • Exporter registery form (ihracatçı kayıt formu) örnek için tıklayınız konsolos onay örneği için tıklayınız. ( her yıl yenilenecektir)
 • İthalatçı bilgi formu ( yeminli mali müşavir onaylı) örnek için tıklayınız. ( her yıl 1 haziran tarihinde yenilenecektir)
 • Üreticiler için  üretici ithalatçı bilgi formu. örnek için tıklayınız.
 • Taahütname . Örneği için tıklayınız ( her yıl ocak ayında verilecektir, süre sonu o yıla ait son gün olacak)
 • Vekelatname aslı ( süresi kadar geçerlidir)

Tekstil ürünleri ithalatı gerekli evraklar için lütfen iletişime geçiniz. Tüm Gümrükleme işlemlerinizde En hızlı çözümler için bize ulaşın.

 

İTHALAT KAYIT BELGESİ PROSEDÜRÜ İÇİN AŞAĞIDA BİLGİLERE ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

 

 

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi ve Gerekli Belgeler

 

 

 “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”ler kapsamında “Kayıt Belgesi” başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 

 1. Başvuruların ofisten bilgisayar ortamına aktarılabilmesini teminen gereken şifre alma yöntemi ile istenilen bilgi ve belgelere http://www.ebirlik.org/ithalat/ internet sayfasından ulaşılabilecektir.

 

 1. Kayıt belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname aslı aranacaktır. (İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)

 

 1. Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formu ile üretici ithalatçılar için üretici ithalatçı bilgi formu ilk başvuruda aranır. Ayrıca, 01 Haziran 2018 tarihinden sonra tüm ithalatçılar için (tüzel kişi ithalatçılar, şahıs firmaları ve şahıslar) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde yer alan “Yeminli Mali Müşavir Onaylı İthalatçı Bilgi Formu” aranacaktır.

 

 1. İthalatçı bilgi formunda 2017 yılı sütununda yer alan bilgilerden kesinleşmemiş olanlarına “kesinleşmemiştir” ifadesi yazılarak onaylanacaktır.

 

 1. Üretici ithalatçılar için ise üretici ithalatçı bilgi formu her bir üretici ithalatçı için 01 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak ilk başvuruda aranacak olup form ithalatçı tarafından kaşelenip imzalanacaktır (2013/9 sayılı Tebliğ kapsamındaki eşya için aranmayacaktır).

 

 1. İthalatçı bilgi formu ile üretici ithalatçılar için üretici ithalatçı bilgi formu üzerindeki bilgiler http://ithalat.ebirlik.org/impws/app internet adresinden kaydedildikten sonra anılan belge asılları kayıt merkezlerine ibraz edilecektir. İthalatçı bilgi formu üzerinde yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

 

 1. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde örneği yer alan ihracatçı kayıt formu (Exporter Registry Form) kayıt belgesi başvurusu aşamasında aranacaktır. İhracatçı kayıt formu, ilgili ülke yetkili makamlarınca onaylanmasını müteakip aynı ülkede yerleşik Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından birine onaylatılacaktır. İlgili ülke yetkili makamlarının imza ve mühür örneklerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nda bulunmaması durumunda söz konusu kurumlarca düzenlenen belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından onaylanmadan önce anılan ülke Dışişleri Bakanlığınca tasdiki gerekmektedir.  İlgili ülkede Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu bulunmaması durumunda üreticinin bağlı olduğu yurt dışındaki ticaret odası tarafından onaylanacaktır.

 

 1. İhracatçı kayıt formunun yurt dışı onay işlemleri tekamül ettirilmeden ve internet ortamında giriş yapılmadan ibraz edilmek istenmesi halinde; ihracatçı tarafından imzalanmış ancak ilgili ülke yetkili makamı ve T.C. Konsolosluklarından onaylatılmamış olan formun bir örneğinin Ek:1’de aşağıda yer alan taahhütnameyle birlikte kayıt merkezlerine ibraz edilmesi halinde ihracatçı kayıt formu 60 gün için geçerli kabul edilecek, bu süre içinde ilgili ülke yetkili makamı ve T.C. Konsolosluklarından onaylatılmış form ibraz edilmez ise ihracatçı kayıt formu verilmemiş sayılacaktır.

 

 1. 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren, ithalatçı firmalar adına ek:1’de yer alan taahhütname ile birlikte ibraz edilen ihracatçı kayıt formlarının 60 gün içerisinde yetkili merci ve T.C. Konsolosluk onaylı olarak kayıt merkezlerine sunulmaması durumunda, anılan ithalatçıların taahhütname ekinde ibraz ettiği ve hali hazırda süresi bulunan diğer ihracatçı firmalar adına yapacağı kayıt belgesi başvuruları kabul edilmeyecek olup ayrıca farklı ihracatçılar için taahhütname verme talepleri de karşılanmayacaktır.

 

 1. Yetkili Merci ve T.C. Konsolosluk onayı imza tasdiki anlamında olup belge içeriğinin onaylanması anlamına gelmemektedir. İlgili ülke yetkili makamları imza tasdiki yapabilen kurumlardır. Bunlar genellikle menşe şahadetnamesi vb. belgeleri veren ticaret odalarıdır.

 

 1. İhracatçı kayıt formunda T.C. Konsolosluğu onayı yerine Apostil tasdiki anlaşmaya taraf olan ülkelerce yapılması durumunda kabul edilecektir.

 

 1. İhracatçı kayıt formları, geçerli bir web adresi ve bu adres bağlantılı elektronik posta hesabı olan ihracatçılarca http://ithalat.ebirlik.org internet sayfası ingilizce bölümünden de doldurulabilecek veya güncellenebilecektir.

 

 1. İnternet sitesinden yapılan işlemlerde her bir ihracatçı firma için, sistemde herhangi bir ithalatçı firma tarafından ibraz edilmiş, ilgili ülke yetkili makamı ve Konsolosluk onaylı en az bir ihracatçı kayıt formunun olması yeterli olacaktır.

 

 1. Kayıt merkezlerine daha önce yetkili makam ve konsolosluk onaylı en az bir ihracatçı kayıt formu sunulmuş olan ihracatçı, ihracatçı kayıt formunu internetten güncellemesi ve ithalatçılarını eklemesi halinde eklemiş olduğu ithalatçı firmaların geçerlilik süresi ithalatçı ekleme veya güncelleme tarihinden itibaren 1 yıl olacaktır.

 

 1. Kayıt merkezlerine daha önce yetkili makam ve konsolosluk onaylı en az bir ihracatçı kayıt formu sunulmamış ihracatçı için ise internet sitesinden ihracatçı kayıt formu bilgileri kaydedilip ithalatçı eklenmesi halinde her bir ithalatçı için 60 gün taahhüt süresi verilecektir. Bu firmalarca daha sonrasında yetkili makam ve konsolosluk onaylı belge ibraz edilmesi durumunda; ihracatçı firma tarafından internet sitesinden güncelleme yapılması halinde ilgili ihracatçı tarafından sisteme eklenen ithalatçı firmaların süresi güncelleme tarihinden itibaren 1 yıl olacaktır.

 

 1. Orijinal ihracatçı kayıt formlarının noter tasdiki suretiyle çoğaltılan nüshaları da ihracatçı kayıt formlarının geçerlilik süresi içinde kabul edilecektir. Daha önce kayıt merkezlerine sunulmuş olan ihracatçı kayıt formlarının noter tasdikli olarak çoğaltılmak üzere iade alınmasına ilişkin talepler ise kayıt merkezlerince karşılanmayacaktır.

 

 1. İhracatçı kayıt formunda bulunan sorulardan ticari sır olduğu gerekçesiyle doldurulmayan kısımlara “firmanın ticari sırrıdır” ifadesi yazılabilecektir.

 

 1. İhracatçı kayıt formu; serbest bölgelerden yapılacak ithalata konu eşyanın ihracatçı firma tarafından serbest bölgede üretilmesi halinde Serbest Bölge Müdürlüğüne, serbest bölgeden ithal edilecek diğer eşya için ise ihracatçı firmanın üye olduğu ticaret ya da sanayi odasına onaylatılacaktır.

 

 1. İhracatçı kayıt formu; sevk ülkesi ile ihracatçının (faturayı kesen) farklı olması durumunda serbest dolaşıma girişte faturayı kesen tarafından doldurulacaktır.

 

 1. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ekinde yer alan belge veya formları ibraz etmeyen ithalatçıların kayıt belgesi başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 1. Kayıt belgesi başvurularında sorun yaşanmaması için yukarıda belirtilen formların kayıt belgesi başvurularından önce veya kayıt belgesi müracaatı aşamasında kayıt merkezlerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 1. Örme/dokuma kumaş, iplik elyaf ve elyaf detay beyanına tabi eşyaya ait kayıt belgesi başvurularında örme/dokuma kumaş, iplik elyaf ve elyaf detay beyan formlarından ilgili olanlar başvuru esnasında sistem üzerinden doldurulacaktır.

 

 1. Gerekli görülmesi halinde İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2019/1 sayılı Tebliğin 4. ve İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/9 Sayılı Tebliğin 5. maddeleri gereğince diğer bilgi veya belgeler de kayıt belgesi başvurularında kayıt merkezlerince talep edilebilecektir.

 

 1. İthalatçının aynı ihracatçı için birden fazla taahhütname verme talepleri kabul edilmeyecektir.

 

 1. Tebliğlerin ilgili maddeleri gereğince diğer bilgi ve belgeler kapsamında kayıt belgesi başvurularında aşağıda örneği Ek:2 de yer alan noter tastikli taahhütname aranacaktır. Taahhütnameler, her bir ithalatçı için ayrı ayrı olmak üzere bizzat ithalatçı firma tarafından imzalanacak ve noter tastiği yapıldıktan sonra kayıt merkezlerine ibraz edilecektir. Taahhütnamelerin geçerlilik süresi ilgili takvim yılı ile sınırlıdır.

 

 1. Faks, email veya fotokopi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:1 (Exporter Registry Form-İhracatçı Kayıt Formu Taahhütname Örneği)

 

                                                                                                                                 

 

..................................................................... İhracatçı Birlikleri

Genel Sekreterliğine

 

 

Tarih: ..../.../....

 

         TAAHHÜTNAME

 

 

 

            İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında başvurumuza eklenmiş olan ihracatçı firma yetkilisi tarafından imzalanmış İhracatçı Kayıt Formunun ilgili ülke yetkili makamları ve T.C. Konsolosluklarından onaylanmış nüshasını başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde ibraz edeceğimizi taahhüt ederim.

 

         Bilgilerine arz ederim.

 

 

 

 

İmza ve Kaşe

İsim-Unvan

 

 

 

* İmza sirkülerine haiz firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

 

Ek     : İthalatçı firmanın imza sirküleri

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:2 (Ticaret Bakanlığı Taahhütnamesi Örneği)

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğüne

(Ankara)

 

31 Aralık 2018 tarih ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz ithalata ilişkin kayıt belgesi düzenlenmesini teminen beyan ettiğimiz bilgilerin doğruluğunu, beyanımızın ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun belirlenmesi durumunda, Gümrük Mevzuatı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, İthalat Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemlere konu olabileceğimizi bildiğimizi, sipariş, satın alma, ödeme, taşıma ve diğer ilgili tüm kayıtlarımızı Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin yerinde doğrulama araştırmasına açık tutacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

Yetkili adı, soyadı, unvanı ve imzası Firma Kaşesi

 

 

 

 

 

Firma Ünvanı                        :

Vergi veya T.C. Kimlik No    :

Taahhüdün Başlangıç Tarihi :

Taahhüdün Bitiş Tarihi         : 31.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTHALATÇI BİLGİ FORMU
 

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:

Adresi:

Telefonu ve Faksı:

E-posta:

Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO

TC KİMLİK NO* /

UYRUK**

ADI SOYADI

HİSSE PAYI (%)

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     
 

* Türk vatandaşları için ** Yabancı asıllı vatandaşlar için

*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.

 

TEK DÜZEN

HESAP NO

HESAP ADI

2013

2014

2015

2016

2017

620

Satılan Mamul Maliyeti

         

621

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

         

600

Yurt İçi Satışlar

         

601

Yurt Dışı Satışlar

         

61-

Satış İndirimleri

         

152

Mamuller

         

153

Ticari Mallar

         

690

Dönem Karı/Zararı

         

691

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

         

720

Direkt İşçilik Giderleri

         

-

İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı

         

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)

         

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)

         
 

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI İMZASI VE MÜHRÜ

 

 

                                                     ÜRETİCİ İTHALATÇI BİLGİ FORMU

(Yukarıdaki tabloda “satılan mamullerin maliyeti”  satırında  değer gösteren işletmeler bu tabloyu da dolduracaklardır.  Bu tablo YMM tarafından onaylanmayacaktır)

GRUP ADI

ALT ÜRÜN GRUBU

ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI (%)

İPLİK GRUBU

Pamuk dışındaki kısa elyaftan iplikler

 

Suni ve sentetik iplikler

 

Yün ipliği

 

TEKSTİL GRUBU

Pamuklu dokuma mensucat (denim hariç)

 

Denim

 

Suni sentetik dokuma mensucat

 

Pamuklu ve suni sentetik dışındaki maddelerden dokuma mensucat

 

Örme mensucat

 

Dokunmamış mensucat

 

Ev tekstili

 

HAZIR GİYİM GRUBU

Denim giyim

 

Dokuma dış giyim

 

Örme dış giyim

 

İç giyim

 

Çorap

 

Aksesuarlar

 

DERİ GİYİM GRUBU

Deri ve Kürk Giyim Ürünleri

 

DİĞER

 

(Belirtiniz)

 

 

 

Tabloyu Dolduranın Adı Soyadı:

Şirket İçindeki Ünvanı :

İmzası:

 

NOT: Yukarıda sayılan ürünlerin işletmenizin üretim faaliyeti içindeki ağırlıklarını yaklaşık olarak  yüzde (%) oranlarını vererek belirtiniz.

 

 

 

 

 

                                                

                                                             

                                                                İHRACATÇI KAYIT FORMU

EXPORTER REGISTRY FORM

Legal Title*

 

 

Business Title**

 

 

Address*** 1. Line

 

 

Address 2. Line

 

 

Address 3. Line

 

 

City

 

 

State/Province/Region

 

 

ZIP

 

 

Country

 

 

Phone Number

 

 

 

 

Fax Number

 

 

 

 

URL

 

 

E-mail

 

 

Tax Authority

 

 

Tax Registry Number

 

 

Number of Employee

(Yearly average)

 

 

Total Sales in USD (last year)

 

 

Year of Establishment

 

 

Legal (Corporate) Status

 

 

International quality certificates owned and their registry numbers

 

 

 

Countries products are exported to

Export country(ies)

Product(s)

 

 

 

I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.

Name, surname and title in the company

 

Company stamp and sign of the authorized person

 

*The title that company is registered to.            **The title appears on invoice.          ***Legal address that headquarters is legally registered.