Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8512) (25.05.2024 t. 32556 s. R.G.)

Karar Sayısı: 8512

29 Nisan 2023 tarihinde Samsun'da imzalanan ve 7497 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Mayıs 2024

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA “TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI”NI TADİL EDEN PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılacaktır),

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması (bundan sonra “Anlaşma” olarak adlandırılacaktır) ve özellikle Anlaşma’nın Madde 22 ve Madde 24’ü uyarınca,

AŞAĞIDAKİ GİBİ ANLAŞMIŞLARDIR:

MADDE 1

1. Taraflar, işbu Anlaşma’nın eklerinde yer alan ürünlerin ticaretinde tanınan tavizlere ilave olarak, işbu Protokole ilave olan Ek I-A ve Ek I-B’de belirtilen ürünlerin ticaretinde bir diğerine taviz tanıyacaktır.

2. Her bir ürün için, indirimlere uygulanacak olan temel gümrük vergisi veya ilave gümrük vergisi oranı işbu Protokol’ün Ek I-A ve Ek I-B’sinde belirtilmiştir. Vergi indirimleri işbu Protokol’ün yürürlüğe girişi ile uygulanacaktır.

3. Anlaşma’nın hükümleri işbu Protokol ve Eklerine uygulanacaktır.

MADDE 2

Anlaşma’nın Madde 3’ünün 9. Fıkrası aşağıdaki ifade ile değiştirilmiştir:

“9. “Geçiş süreci” işbu Anlaşma’da yer alan ürünlere tanınan tavizlerin yürürlüğe girişinden itibaren 10 yıllık süreyi ifade eder.”

MADDE 3

İşbu Protokol, Tarafların birbirlerine, işbu Protokol’ün yürürlüğe girmesi için kendi ulusal mevzuatında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildirdikleri son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla alındığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Samsun’ da, 29 Nisan 2023 tarihinde, Türkçe, Azerbaycan ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır.

Tüm metinler eşit derecede muteberdir, işbu Protokol’ün yorumlanmasında farklılıklar olması durumunda, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına Hükümeti Adına
   
Mehmet MUŞ Mikayıl CABBAROV
Ticaret Bakanı Ekonomi Bakanı

 

 

 

Ek l-A

Tabloda belirtilen Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyetine ithalatı tabloda belirtilen tavizlere tabi olacaktır.

 

No HS 2022 Ürün Tanımı Temel Gümrük Vergisi Oranı (TGV) İlave Gümrük Vergisi
(İGV)
Tarife İndirim Oranı
1 0813409500 Dut, Ayva, Diğerleri 15,4 - %50 TGV indirimi
2 2204219300 Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt 70 - 15.000 hl/yıl miktar kota kapsamında %100 TGV indirimi
3 2204219400 Beyaz şarap dışındaki şaraplar; AB'de üretilmemiş, PDO veya PGI işaretli, muhtevası<=2Lt 70 -
4 2204219500 Beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden, muhtevası<=2Lt) 70 -
5 2204219700 Diğer beyaz şarap; AB'de üretilmemiş, muhtevası<=2 Lt 70 -
6 2204219800 Beyaz şarap dışındaki diğer şarapları AB'de üretilmemiş, muhtevası<=2Lt 70 -
7 2206005900 Fermente edilmiş içecekler; bunların karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları; köpüksüz, muhteva=<2 lt 70 -
8 3917211000 Sert borular, hortumlar; etilen polimerlerinden, dikişsiz (ileri işlem görmemiş) 6,5 10 %100 İGV indirimi
9 6305321900 Dökme maddeler için polietilen/polipropilen şeritlerden esnek mahfazalar; örme veya kroşe hariç 7,2 20 %100 İGV indirimi
10 6305339000 Ambalaj için polietilen ve polipropilen şeritlerden, vb.den torba ve çuval; örme veya kroşe hariç 7,2 20 %100 İGV indirimi
11 7207111400 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık<=130mm, haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş, karbon<%0,25 22,5 - %50 TGV indirimi
12 7207201500 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; demir veya alaşımsız çelikten haddelenmiş/sürekli döküm diğer yarı mamuller; %0.25 <= karbon < %0,6, dikdörtgen (kare dahil), genişliği kalınlığının iki katından az olanlar 22,5 - %50 TGV indirimi
13 7213911000 Demir/alaşımsız çelikten diğer filmaşin (sıcak hadde, kangal halinde, beton takviyesinde kullanılan türden olanlar, çap<14mm) 30 - %50 TGV indirimi
14 7214991000 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (Karbon<%0.25, dört yüzü sıcak haddelenmiş, beton takviyesinde kullanılan türde olanlar) 30 - %50 TGV indirimi
15 7606119100 Alaşımsız alüminyumdan sac, levha, şerit; kalınlık < 3 mm, dikdörtgen (kare dahil) şeklinde 7,5 7 %100 TGV indirimiEk l-B

Tabloda belirtilen Türkiye Cumhuriyeti menşeli ürünlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ithalatı tabloda belirtilen tavizlere tabi olacaktır.

 

No HS 2022 Ürün Tanımı Temel Gümrük Vergisi Oranı (TGV) Tarife İndirim Oranı
1 3302 10 400 0 Diğer 15 %100 TGV indirimi
2 3923 30 101 0 Kapasitesi 2 litreyi aşmayanlardan 15 %33 TGV indirimi
3 4410 11 100 0 İşlenmemiş veya zımparadan daha fazla işlenmemiş olanlar 5 %100 TGV indirimi
4 4418 29 000 1 İğne yapraklı ağaçtan kapılar ve çerçeveleri ve eşikleri 15 %66 TGV indirimi
5 4803 00 310 0 25 g/m2‘den çok olmayanlar 15 %100 TGV indirimi
6 4819 20 000 0 Oluklu olmayan kağıt veya mukavvadan katlanan kartonlar, kutular ve kasalar 15 %100 TGV indirimi
7 7408 11 000 0 Azami kesit boyutu 6 mm'yi geçenlerden 5 %100 TGV indirimi
8 7612 90 800 0 Diğer 15 %33 TGV indirimi
9 8309 90 900 0 Diğer 15 %100 TGV indirimi
10 8413 91 000 9 Diğer 5 %100 TGV indirimi
11 8422 40 000 0 Diğer paketleme veya sarma makineleri (ısı ile daralan sarma makineleri dahi!) 5 %100 TGV indirimi
12 8450 11 110 0 Önden yüklemeli makineler 15 %33 TGV indirimi
13 8450 11 900 0 Her bir kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen ancak 10 kg'ı geçmeyenler 15 %33 TGV indirimi
14 8528 72 200 0 Bir video kaydedici veya çoğaltıcı içeren cihazlar 15 %33 TGV indirimi
15 8708 99 970 0 Diğer 5 %50 TGV indirimi