KONSİNYE İHRACAT NEDİR , NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR

 

 

KONSİNYE İHRACAT

Konsinye ihracat öncelikle kesin satışı olmayıp , alıcı ülkede kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki müşteri, komisyoncu veya ihracatçının yine yurt dışındaki şube veya acentalarına ürün gönderilmesini ifade eden Konsinye İhracat yöntemi ile, ihracatçı firmalar ihraç ettikleri ürünlerinin o ülkede satış şansı olup olmadığını en az masraf, prosedür ve risk ile tespit etme şansına sahip olacaklardır. İlk gönderme anında mülkiyet devri yapılmadığından dolayı yurt dışı alıcı firmanın iflası veya varlıklarının haczedilmesi durumunda da ihracatçı firmaların uğrayabilecekleri zararlarının da önüne geçilmesini sağlayacaktır. Süresi / verilen ek süresi içerisinde satılamayan malların Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda Gümrük Vergisi ve KDV gibi ek vergi yükleri ile karşılaşılmaması da ihracatçıya avantaj sağlamaktadır.

 

KONSİNYE İHRACATTA SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR;

 

Kesin satışı daha sonra yapılacağından dolayı mal ihracatı sırasında kağıt fatura kesilmesi uygun olup, faturada KONSİNYE İHRACAT ve ödeme şekli MAL MUKABİLİ olarak belirtilmelidir.

 

Kesilen faturanın işleneceği Gümrük Çıkış Beyannamesinde;

 

Hane Sözleşme Türü; (12)

Ödeme Şekli; Mal Mukabili

 

Hane de ise; KONSİNYE İHRACAT

Olarak Bilge sisteminde işlenmelidir. G.Ç.B. tescil öncesinde İhracatçılar Birliği e-birlik sisteminde Onay Masasına düşmektedir ve Onay Masasının vereceği izne istinaden Birlik Kripto numarası oluşacaktır. Bu aşamadan sonra beyanname tescil edilip gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

KONSİNYE İHRACATIN KAPATILMASI ve KDV İSTİSNA BEYANI;

 

Konsinye olarak ihracı yapılan eşyanın kesin satışı tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kesin satış faturasının kesilmesi zorunludur (VUK madde 231/5 gereğince). İhracatçı firmalar indirimden faydalanamadığı KDV iadesini kesin satışın gerçekleştiği dönem KDV beyannamesi ile istisna beyanında bulunabileceklerdir.

 

KDV ödemeden imalatçılardan satın alınan malların teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içerisinde Konsinye olarak ihracı durumunda KDV Kanunun 11/1c maddesine istinaden teslim alınan malların yurt dışı alıcısına teslimi beklenmeden imalatçısı tarafından terkin ve iade işlemleri söz konusu malların ihraç edildiği vergilendirme döneminde sonuçlandırılabilecektir.

 

Kesin satış fatura ya da faturalarına istinaden İhracatçılar Birliği ile iletişime geçilerek sistem üzerinden tüm belgeler ile Konsinye İhracat beyannamesinin kapatılması işlemlerine başlanır.

 

Konsinye İhracata konu eşyalara ait beyannamenin intaç tarihinden itibaren 1YIL içerisinde kesin satışının yapılması gerekmektedir. 1 yıl içerisinde kesin satışı gerçekleşmeyen ve süresi içerisinde Türkiye’ye geri getirilmeyen ürünler için İhracatçılar Birliği’ne süre bitimini müteakip 30 gün içerisinde süre uzatım başvurusunda bulunularak 2 YIL ek süre alınabilmektedir.

 

Verilen ek süre içerisinde kesin satışı yapılamayan ürünler gümrük mevzuatı çerçevesinde geri getirilebilmekte ve yukarıda da bahsedildiği üzere Gümrük Vergisi ve KDV gibi ek vergi yüklerinden muaf tutulmaktadır. Sağlanılan bu muafiyet, ürünlerin ihraç edildiği hali ile geri gelmesine ve ayniyat tespitinin uygun olması şartına bağlıdır.

 

Kambiyo takibi açısından ise; Konsinye İhracata tabi eşyanın kesin satışını müteakip 180 gün içerisinde ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunludur.

 

Sonuç olarak; Konsinye mal satışı yapan üretici ve ihracatçılar mevcut pazar paylarını korumanın yanında daha çok paydaya da sahip olabilme fırsatının yanı sıra üretim kapasitelerinin de artış göstermesini sağlayabileceklerdir.

 

Konuyla ilgili  özelge ve yine ihracatçılar birliği duyuruları aşağıda paylaşılmıştır.

 

https://www.itkib.org.tr/tr/uyelik-ve-bilgi-merkezi-dis-ticaret-konsinye-ihracat-islemleri.html#:~:text=Konsinye%20%C4%B0hracat%3A%20Kesin%20sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20daha,temsilciliklerine%20mal%20g%C3%B6nderilmesini%20ifade%20etmektedir.

 

Konsinye İhracat


Konsinye ihracat nasıl yapılır?

Konsinye İhracat: Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere (beyannamenin intaç tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde) yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade etmektedir.

Bu çerçevede tek seferde hepsi hemen satılmayan, ileriki bir zamanda parça parça satılabilecek eşyalar için konsinye ihracat şekli kullanılabilmektedir.

İşlem aşamaları şu şekilde yapılmaktadır:

1- İhracatçı Konsinye satış faturası düzenler. Fatura üzerinde “Konsinye İhracattır.” ibaresini ekler.
2- E-birlik sisteminde beyanname elektronik ortamda oluşturulurken beyan kodu: konsinye ihracat seçilir ve 44. Haneye “Konsinye İhracattır.”  şerhi düşülür. Ödeme şekli mal mukabili seçilir.
3-Konsinye İhracat için elden evrak aslı ile İhracatçı Birliğine başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. E-birlik sisteminde elektronik olarak beyanname oluşturulurken, beyan kodunun konsinye ihracat olarak seçilmesi ve beyannamenin 44. Hanesine “Konsinye İhracattır.” Şerhinin düşülmesi halinde, beyanname tescilden önce elektronik ortamda otomatik olarak İhracatçı Birliği Onay Masasına aktarılır. Onay masası ile görüşüp birlik onayı alınması gerekir.
4-Birlik onayı alındıktan sonra beyanname tescil edilip gümrükteki işlemleri sonuçlandırılır.


KONSİNYE İHRACATIN KAPATILMASI

1- Konsinye İhracatın kati satışı yapıldıktan sonra ihraç beyannamesi ve kesin satış faturası ya da birden fazla fatura varsa faturaların tamamı ile birlikte İhracatçılar Birliğine müracaat edilir. Birlik konsinye ihracatın kapatılması ile ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirir.
2- Konsinye ihracatta gönderilen malların beyannamenin intaç tarihinden itibaren 1 yıl içinde satışının yapılması esastır. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.
(Genelde 1 yıl dolduktan sonra 30 gün içerisinde başvuru yapılması halinde süre uzatımı yapılmaktadır. )
3- Eşyaların bir kısmının konsinye süresi içinde satılamaması halinde gümrük mevzuatı çerçevesinde geri getirilmesi gerekmektedir.

 

Konsinye İhracat (İhracat Yönetmeliği-Madde 9)

Konsinye ihracat, kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade eder.

Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gitme zorunluluğu yoktur. E-Birlik ve E-gümrük yoluyla elektronik olarak beyanname onayı yapılır. Beyannamede 44 nolu haneye konsinye yazılır ve faturaya konsinye şerhi düşülür.).

Madde ve/veya ülke politikası açısından Ticaret Bakanlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Bakanlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.

İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.

Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.

Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.

KDV açısından henüz bir satış kesinleşmemiş olup, konsinye olarak teslimde mal ihracı olmadığından KDV ye tabi olmayacaktır. Kesin satışının gerçekleştiği tarihte tam istisna kapsamında KDV Kanununun 11. ve 12. maddeleri gereği mal ihracından KDV istisnasına tabi olacaktır.

 

Konuyla İlgili Mevzuat

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İhracat Rejimi ile ilgili 02.11.2004 tarihli 30147 sayılı tasarruflu yazısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.541-2620
KONU:Konsinye ihracatta ödeme şekli

02.11.2004 / 30147

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan, konsinye ihracatlar için EDİ ve BİLGE sisteminde beyanname tescil edildiğinde, ödeme şekilleri içerisinde konsinye ihracat bulunmaması nedeniyle, genellikle "mal mukabili" ödeme şeklinin işaretlendiği ve beyannamenin 44 nolu sütununa açıklama yapılmak suretiyle işlem yapıldığı anlaşılmıştır.

Konuya ilişkin olarak T.C. Merkez Bankası A.Ş.'nden alınan 12.08.2004 tarihli 60824 sayılı yazıda, konsinye ihracatın<http://www.mevzuat.net/ihracat/ihyonet.aspx#Madde%2010%20(Konsinye%20%C4%B0hracat)>, ileri bir tarihte satılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara ya da ihracatçıların dış ülkelerdeki şube ve temsilciliklerine emaneten mal gönderilmesi olup, süresi içinde satışı yapılan malların bedellerinin Kambiyo Mevzuatına göre, satışı yapılmayan malların ise Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesinin gerektiği,

Konsinye ihracatta kambiyo takibinin, malların yurt dışında satışını müteakip ihracatçının malların alıcısına kestiği kesin satış faturası tarihinden, mal mukabili ihracatta ise fiili ihraç tarihinden itibaren yapıldığı,

Buna göre, kambiyo takibi açısından konsinye ihracatla ilgili gümrük beyannamelerinde ödeme şekli olarak "mal mukabili"nin seçilmesi ve tescil ile onay işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 numaralı sütununa mutlaka "Konsinye İhracattır" ibaresinin konulmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, ihracat işlemi yapan firmalarca EDI ve BİLGE sisteminde konsinye ihracatlara ilişkin beyanname tescil edildiğinde, "mal mukabili" ödeme şeklinin işaretlenmesi ve ihracat beyannamesinin 44 nolu sütununa "Konsinye İhracattır" ibaresinin konulması suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Abdurrahman DEMİR
Daire Başkanı

D A Ğ I T I M :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
 

Konsinye İhracatta E-Fatura

Vergi Usul Kanunu uygulamasında; konsinyatör ile konsinyi arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile konsinyasyon suretiyle satılacağı belirlenen konsinye malın satılması halinde, bu satış işlemine ait belgenin, malı satan konsinyi tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, konsinyatörün de konsinyinin sattığı mallara ilişkin fatura düzenleme süresi olan 7 günlük periyotlar halinde kendi sattığı bedel üzerinden konsinyiye fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, konsinye olarak yurt dışına mal gönderilmesinde, söz konusu malların ihracatı (yurt dışına gönderilmesi) aşamasında konsinyatör tarafından fatura düzenlenmemesi, ancak konsinye malın konsinyi tarafından satılmasını müteakiben 7 gün içerisinde konsinyatör tarafından yurt dışındaki konsinyi adına fatura düzenlemesi icap etmektedir.

konsinyatörün konsinyiye yaptığı teslimin emaneten yapılan bir mal teslimi olduğu ve ekinde geçici ihracat beyannamesi açıldığı ancak konsinye malın konsinyi tarafından satılmasını müteakiben 7 gün içerisinde konsinyatör tarafından yurt dışındaki konsinyi adına fatura düzenlemesi durumunda bu faturanın kesin satışa ilişkin fatura olması ve geçici ihracatla başlayan sürecin kesin ihracata dönüşmesi nedeniyle ekinde yeni bir gümrük beyannamesi açılması gerekiyorsa bu beyanname ekindeki faturanın ihracat e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir. ekte gçb olmayacaksa bu fatura e-arşiv olarak düzenlenecektir. Bu durumda profil tipi Temel/Ticari, fatura tipi İstisna seçilerek kesilebilecektir.

Dolayısıyla ilk fatura emaneten teslim olarak kabul edildiğinden ve gerçek bir satış olmadığından fatura olarak kabul edilmeyeceği için kağıt ortamında düzenlenecektir.

https://www.gumruktv.com.tr/konsinye-ihracatlar-icin-e-fatura

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forum sekmesinde, Konsinye ihracatlarda 2 ayrı fatura kesilmesine yönelik sorulan bir soru üzerine başkanlık tarafından cevap verildi.
Zirve- Haber ici - Güncel Haberler


Verilen cevap göre, Vergi Usul Kanunu uygulamasında konsinye malın satılması halinde, bu satış işlemine ait belgenin, malı satan konsinyi tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, konsinyatörün de konsinyinin sattığı mallara ilişkin fatura düzenleme süresi olan 7 günlük periyotlar halinde kendi sattığı bedel üzerinden konsinyiye fatura düzenlemesi gerekiyor.

Konsinye olarak yurt dışına mal gönderilmesinde, söz konusu malların ihracatı (yurt dışına gönderilmesi) aşamasında konsinyatör tarafından fatura düzenlenmemesi, ancak konsinye malın konsinyi tarafından satılmasını müteakiben 7 gün içerisinde konsinyatör tarafından yurt dışındaki konsinyi adına fatura düzenlemesi gerektiği belirtiliyor.

 

 

 

Konsinye olarak ihracatı yapılan malın imalatçısından alınması işleminin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

  T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
 

 

  TARİH : 02.09.2013
SAYI : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1390
KONU : Konsinye olarak ihracatı yapılan malın imalatçısından alınması işleminin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

 

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin ... şirketler arasında yer aldığı, esas faaliyet konunuzun muhtelif ürünlerin ihracatına aracılık etmek olduğu, bu çerçevede üretici firmalardan satın aldığınız ürünleri, aracı ihracat sözleşmesi çerçevesinde ve ihracat yönetmeliği hükümleri gereğince ihraç ettiğiniz, bazı ürünlerin konsinye ihracat işlemine tabi tutuldukları, bu durumda imalatçı firma tarafından malın şirketinize sevk edildikten sonra yasal sürede fatura edildiği, şirketiniz tarafından malın konsinye olarak yurt dışına gönderildiği, imalatçı firma tarafından kati satışı yapılarak yasal defter ve belgelerinde gösterilen mal bedeli ile buna ilişkin döneminde ödenen katma değer vergisi tutarının, kati ihracatın yapıldıktan sonra imalatçı firmaya ödendiği, bu hususun imalatçı üzerine finansman yükü oluşturduğu belirtilerek, imalatçı firmaların konsinye ihracat edilecek malların şirketinize tesliminin de konsinye usulüne göre yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38 inci maddesinde ise; bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddelerihükümlerine uyulacağı hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinde de; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmıştır.

Ticari kazancın tespitinde "tahakkuk esası ilkesi" ve "dönemsellik ilkesi" olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibarıyla miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Ticari faaliyet içerisinde satılan mal ve yapılan bir hizmet bedeli taraflarca belirlenip fatura kesildiğinde gelir ve gider tahakkuk etmiş kabul edilir. Tahakkuk esasında gelir unsurlarının tahsil edilmesi gerekmemektedir. Dönemsellik ilkesinde ise, bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Ayrıca "Dönemsellik" kavramı gereği işletmeler, gelir ve giderlerini tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmek, hasılat, gelir ve kârlarını aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırmak durumundadırlar. Bu ilke uyarınca gelir ve giderlerin ilgili oldukları dönemde kaydedilmesi gerekir.

Ayrıca, imalatçı firma tarafından satışı yapılan mallara ilişkin gelirin miktar ve mahiyet olarak kesinleştiği dönemin kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı tabiidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

10/a maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile 10/d maddesinde de, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ile bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

11/1-c maddesinde de, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği ve mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde de, tecil edilen vergi terkin edileceği

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, ihracatçıların Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında tecil-terkin sistemi kapsamında KDV ödemeksizin imalatçılardan satın aldıkları malları konsinye olarak ihraç etmeleri mümkün bulunmakta olup, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçılar tarafından teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde konsinye olarak ihraç edilmesi halinde söz konusu malların yurt dışında satıldığı tarihe bakılmaksızın KDV Kanununun 11/1-c maddesi çerçevesinde işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla, imalatçılar tarafından malların ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslimi ile imalatçıların işlemleri bakımından vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden, ihraç edilecek olan bu malların ihracatçı tarafından konsinyasyon suretiyle satılmak üzere yurtdışına gönderilmesi bu durumu değiştirmeyecek, imalatçının terkin veya iade işlemi söz konusu malların yurtdışı edildiği vergilendirme dönemi itibariyle sonuçlandırılacak, terkin ve iade işlemi için malların yurtdışında nihai alıcısına teslimi beklenilmeyecektir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

Mezkûr Kanunun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde, satılan malların alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması gerektiği; malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, konsinye işlemi, bir işletmenin daha önceden tespit edilen bir fiyatla ya da günün koşullarına göre satılmak üzere diğer bir işletmeye mal göndermesi işlemidir. Malı gönderen tüccar veya işletmeye konsinyatör, malı satmak üzere teslim alan tüccar veya işletmeye de konsinyi denmektedir.

Malın konsinyiye teslimi bir satış değil emanet işlemi niteliğindedir. Zira malın mülkiyeti, konsinyi tarafından satılıncaya kadar konsinyatör üzerinde kalmaktadır. Esas itibariyle konsinyinin görevi, malın satışına aracılık yapmaktır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Konsinyatör ile konsinyi arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile konsinyasyon suretiyle satılacağı belirlenen konsinye malın satılması halinde, bu satış işlemine ait belgenin, malı satan konsinyi tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, konsinyatörün de konsinyiye kendi sattığı bedel üzerinden fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Ayrıca, konsinye malın konsinyatör tarafından konsinyiye gönderilmesi halinde konsinyatör tarafından; konsinyi tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise konsinyi tarafından konsinye işlemi ile sevk edildiğine ilişkin açıklama yapılmak suretiyle sevk irsaliyesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, konsinyasyon suretiyle satılmak üzere şirketinize gönderilen malların şirketinizce yeniden konsinye işlemine tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

https://www.gib.gov.tr/uretimi-yapilan-emtianin-konsinye-satis-yontemiyle-ihracati

https://www.gib.gov.tr/imalatcinin-urettigi-mallari-ihracatciya-kdv-kanununun-11/1-c-maddesi-kapsaminda-teslimi-isleminde

Konsinye olarak ihracatı yapılan malın imalatçısından alınması işleminin vergilendirilmesi ve belge düzeni.