İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliye

 

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/1) (16.02.2024 t. 32462 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'in 1 inci maddesinde yer alan “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar” ibaresi “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan” şeklinde değiştirilmiş, “uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya” ibaresi ile aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan “uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Tebliğ” ibaresi “27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden işbu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde belge tanzim edilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“7491 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin hüküm

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikler, 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yayım tarihi olan 28/12/2023 tarihinden sonra çıkılan ihalelere uygulanır. İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin Ek-1’inin 9 numaralı maddesinde yer alan “, ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği durumlarda ihaleye davet edilen firma listesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, Ek-3’ünde yer alan “EKONOMİ BAKANLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI” şeklinde ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Ek-4

İDARE ADI

Sayı:

Tarih:

Konu:

TİCARET BAKANLIĞINA

(İhracat Genel Müdürlüğü)

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ :

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN CARİ YIL YATIRIM PROJE NUMARASI :

YABANCI PARA İLE FİNANSE EDİLEN PROJELER İÇİN FİNANSMAN KAYNAĞI VE İŞİN YABANCI PARA İLE FİNANSE EDİLEN KISMI :

YATIRIM PROGRAMININ YAYIMLANDIĞI RESMÎ GAZETE TARİHİ VE SAYISI:

İHALE KAYIT NO :

İHALE USULÜ (4734 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE):

İHALE BEDELİ :

İHALE TARİHİ :

İHALE İLAN TARİHİ :
(İlanın zorunlu olmadığı ihalelerde ihaleye davet tarihinin belirtilmesi gerekir.)

İŞİN YAPIMINI ÜSTLENEN FİRMANIN ADI :

İŞİN SÜRESİ:

YERLİ YABANCI İSTEKLİYE AÇIKLIĞI:                     Evet: [ ]                         Hayır: [ ]

İşbu belge, adı geçen firmanın Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi başvurusu değerlendirmesine dayanak teşkil etmek üzere düzenlenmiş olup belgede yer alan bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

YETKİLİ KİŞİ

ÜNVANI / İMZASI MÜHÜR

İşbu belge üzerinde yer alan alanlara ilişkin değişiklik, silme veya ilave yapılamaz.

 

 

18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'in 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

(2) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren,

a) Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermiş olması gerekmektedir.

b) Vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden işbu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde belge tanzim edilir.

c) Uluslararası ihalelerden;

(i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

(ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine istinaden belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

(iii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermesi

gerekmektedir.

 


18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'in Ek-4’ünün yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

EK-4

İDARE ADI

Sayı:

Tarih:

Konu:

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İhracat Genel Müdürlüğü)

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ :

KALKINMA BAKANLIĞI CARİ YIL YATIRIM PROJE NUMARASI :

YABANCI PARA İLE FİNANSE EDİLEN PROJELER İÇİN FİNANSMAN KAYNAĞI VE İŞİN YABANCI PARA İLE FİNANSE EDİLEN KISMI :

YATIRIM PROGRAMININ YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİHİ VE SAYISI:

İHALE KAYIT NO :

İHALE USULÜ (4734 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE):

İHALE BEDELİ :

İHALE TARİHİ :

İŞİN YAPIMINI ÜSTLENEN FİRMANIN ADI:

İŞİN SÜRESİ:

YERLİ YABANCI İSTEKLİYE AÇIKLIĞI:                     Evet: [ ]                         Hayır: [ ]

YABANCI FİRMA (YABANCI FİRMA VEYA YABANCI FİRMANIN DAHİL OLDUĞU ORTAK GİRİŞİM) KATILIMI:

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Açık ihalelerde:
  Yabancı firma teklifi var mı?                                             Evet: [ ]                         Hayır: [ ]
 • 4734 Sayıtı Kamu İhale Kanununun 20. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Belli istekliler arasında İhalelerde: Ön yeterlik değerlendirmesinde yer alan yabancı firma, ön yeterlik değerlendirmesini takiben idarece teklif vermeye davet edildi mi?
                                                                                          Evet: [ ]                         Hayır: [ ]
  o Davet edilen yabancı firma ihaleye teklif verdi mi?           Evet: [ ]                         Hayır: [ ]
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Pazarlık usulü ihalelerde: İhaleye yabancı firma davet edildi mi?
                                                                                          Evet: [ ]                         Hayır: [ ]
  o Davet edilen yabancı firma ihaleye teklif verdi mi?           Evet: [ ]                         Hayır: [ ]

İşbu belge, adı geçen firmanın Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi başvurusu değerlendirmesine dayanak teşkil etmek üzere düzenlenmiş olup belgede yer alan bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

YETKİLİ KİŞİ

(İHVANI / İMZASI
MÜHÜR

İşbu belge üzerinde yer alan alanlara ilişkin değişiklik, silme veya ilave yapılamaz.