Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsa

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. EK-8)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-240-00079875710

Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi
Muafiyeti Hk. EK-8


ANKARA-BURSA-İZMİR-İSTANBUL-MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ

İlgi : 31.08.2022 tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle; 28.06.2021 tarihli 4191 sayılı Kararın 5’inci maddesi ile değişiklik yapılan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9’uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile anılan Karara eklenen “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”nden bahisle, yapılan bu değişiklik öncesinde düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgelerini değişikliğin kapsayıp kapsamadığına dair uygulamadaki tereddütler nedeniyle yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir.

Bahse konu mevzuat düzenlemesi ile ilgili olarak, tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine dağıtımlı 25.10.2022 tarihli 79396899 sayılı yazımız ile; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 20.09.2022 tarihli 4035292 sayılı yazısından bahisle Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında desteklerin başlangıç tarihi olarak yatırıma başlama tarihinin baz alındığı, bunun müracaat tarihi ile aynı olduğu, söz konusu yatırıma başlama tarihinin ise Tek Pencere Sistemi kapsamında web servisi aracılığı paylaşılan veriler arasında "belgeBaslangicTarihi" adı ile yer aldığı,

Ayrıca adı geçen Bakanlığın 24.10.2022 tarihli 4133590 sayılı yazısından bahisle, 28.06.2021 tarihli 4191 sayılı Karar ile getirilen hükümlerin 29.06.2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsamakta olduğu, teşvik belgesinde kayıtlı yatırıma başlama tarihi 29.06.2021 tarihinden önce olan yatırım teşvik belgeleri için söz konusu Karar değişikliğinden önceki hükümlerin geçerli olduğu, bu kapsamda yatırıma başlama tarihi 29.06.2021'den önce olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında revizyon yapılarak Ek-8'de yer alan bir eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listesine alınması durumunda bu eşyaya Yatırım Teşvik Belgesinde öngörüldüğü şekilde muafiyet uygulanmasında sakınca bulunmadığı hususları bildirilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ozan DİRİÖZ
Bakan a.
Daire Başkanı

 

 

 

******************************************************************************************************************************************************************

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. EK-8)
 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 12.08.2022 tarihli 77175457 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İthalatlar)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.01.2022 tarihli 70954150 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik/Forklift)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.08.2021 tarihli 65774218 sayılı yazısı ( 4191 Sayılı Karar hk.)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2021 tarihli 65752915 sayılı yazısı (AB üzerinden A.TR eşliğinde gelmeyen eşya için 2018/11799 Karar kapsamı EMY tahsil edilmeyeceği (Yatırım Teşvikli olsun olmasın) hk.)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihli 65727417 sayılı yazısı (Kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hk.)
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 07.07.2021 tarihli 2714324 sayılı yazısı (Gümrük Vergisi Muafiyeti)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli 57075461 sayılı yazısı (Gemi İnşa Eden Firmaların İşlemlerinde Alınacak Özel Tüketim Vergisi Hakkında)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.02.2020 tarihli 52329579 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatta ek mali yükümlülüğün (EMY) tahsil edilmesi gerektiği hk.)
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950) (30.12.2019 t. 30994 s. R.G.)
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) (28.12.2019 t. 30992 s. R.G.)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.11.2019 tarihli ve 48900138 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik-Ek Mali Yükümlülük)
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği (18.09.2019 t. 30892 s. R.G.)
 • Öncelikli Ürün Listesi Tebliği (18.09.2019 t. 30892 s. R.G.)
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği (31.05.2018 t. 30437 s. R.G.)
 • Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/14 Sayılı Genelgesi (TPS başvuralarının E-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesine 23.11.2017 de başlanacağı hk)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2017 tarihli 28447926 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisinde yeni bir vergi ihdası olmadığı için gümrük vergisi gibi tahsil edilmemesi gerektiği hk.)
 • Genelge No: 2017/13 (Teşvik Belgelerinin İptali veya Makine-Teçhizatın Belge Kapsamından Çıkartılması Halinde Tahsilat/ Müeyyide)
 • TPS- Yatırım Teşvik Belgesi Memur Kılavuzu ve Yükümlü Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.03.2016 tarihli 14793290 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İlave Gümrük Vergisinin (İGV) gümrük vergisi gibi muaf olduğu)
 • 2016/47 Sayılı Genelge (Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar) veTeminatlı İthalat İzni (Tutar))
 • 2016/34 Sayılı Genelge (Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı İthalat İzni)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.03.2015 tarihli 6899755 sayılı yazısı (Yatırım teşvik - teminatlı ithalat süre uzatımının hangi makama yapılacağı hk.)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) (20.06.2012 t. 28329 s. R.G.)
 • Katma Değer Vergisi Sirküleri (KDVK-60/2011-1)
 • Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün 2010/02 Sayılı Genelgesi
 • Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9) (12.11.2009 t. 27404 s. R.G.)
 • Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar (03.09.2009 t. 27338 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2012/3305

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/6/2012 tarihli ve 43145 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Kararın amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Aracı kurum: Faiz veya kâr payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere bankaları ve finansal kiralama şirketlerini,

b) AR-GE yatırımı: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımları,

c) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) .......yürürlükten kaldırılmıştır. (MevzuatNet)

e) Çevre yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde onbeş oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımları,

f) Genel Müdürlük: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

g) Komisyon: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonunu,

ğ) Muhasebe birimi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı muhasebe birimini,

h) Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,

ı) Teşvik belgesi: Yatırım teşvik belgesini,

i) Ürün: Teşvik belgesine konu yatırımla elde edilmesi amaçlanan asıl işlem görmüş imalat sanayi ürün veya ürünlerini,

j) Yatırımcı: Teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri,

k) Yerel birimler: Kalkınma Ajansları, sanayi odaları ve Bakanlıkça görevlendirilecek diğer odaları,

l) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,

m) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

n) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını,

ifade eder.

Bölgeler

MADDE 3 - (1) Bu Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak EK-1’de belirtilen altı bölgeye ayrılmıştır.

Teşvik sistemi ve destek unsurları

MADDE 4 - (1) Teşvik sistemi; genel, bölgesel ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

(2) Genel teşvik uygulamaları: Bölgesel ve stratejik yatırımlar ile EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 5 inci maddede belirtilen sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz veya kâr payı desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).

f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

(4).......yürürlükten kaldırılmıştır. (MevzuatNet)

 (5) Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz veya kâr payı desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için).

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için).

(6) Üçüncü ve beşinci fıkralar kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

MADDE 5 - (1) Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde üçmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise birmilyon beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için l inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari yediyüzellibin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz.

Müracaat

MADDE 6 -.............................. Yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.net)

(2) .............................. Yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.net)

(3) İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep edilemez.

Teşvik belgesi düzenlenmesi

MADDE 7 - (1) Yatırımların bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için, makroekonomik programlar ve arz-talep dengesi dikkate alınarak yapılacak sektörel, malî ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.

(2) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmaz.

(3) Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmez.

Stratejik yatırımlar

MADDE 8 - (1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında (c) bendi hükmü, Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda (b) ve (ç) bendi hükümleri aranmaz.

(3) Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.

(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

(5) ...............yürürlükten kaldırılmıştır. (MevzuatNet)

(6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürün ve hizmetlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

Gümrük vergisi muafiyeti

 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. EK-8)

MADDE 9 - (1) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

(2) Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.

 (3) Bakanlık, sektörel kısıtlamaları göz önüne alarak;

a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamına alınmasını,

b) Kullanılmış komple tesisin proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda ithalini,

uygun görebilir.

(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez. Ancak EK-8’de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.

(5) Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri yapılır. İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur.

(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın görüşüne istinaden Ticaret Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilebilecek teminat süresi altı ay olup, sürenin başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Bu süre içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre bitimini müteakip üç ay içerisinde süre uzatımı için doğrudan Ticaret Bakanlığına müracaat edilir. Verilecek ek sürenin başlangıcı bir önceki sürenin bittiği tarihtir. Teminatın çözümü için, teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Ticaret Bakanlığına müracaat edilmesi gerekir. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir.

(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Ayrıca, hibrit ve/veya elektrikli olmak koşuluyla otomobil ve/veya ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olmak üzere ilave otomobil ithaline izin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak ithalat, otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithali ile sınırlıdır.

(8)........yürürlükten kaldırılmıştır. (Mevzuat.Net)

(9) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.

KDV istisnası ve iadesi

MADDE 10 - (1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

(2) Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

Faiz veya kâr payı desteği

MADDE 11 - (1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

a) 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,

b) 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,

c) 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

ç) 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

(e) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kâr payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 nci maddenin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı,

(f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,

(g) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı,

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir

(2) Faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz veya kâr payı desteği öngörülebilir.

(3)Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-l’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1 ’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15- 37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan ve “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi fınansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.

(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla yetmişbeşmilyon Türk Lirasını geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar, Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi kredilerden yararlanabilir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.

(5) ..................................... Yürürlükten kadlırıldı. (Mevzuat.Net)

(6) Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz veya kâr payı desteği uygulaması, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.

(7) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.

(8).................yürürlükten kaldırılmıştır.

(9) Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme ilgili aracı kurum tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz veya kâr payı desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı kurumca Bakanlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz veya kâr payı desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması halinde faiz veya kâr payı desteği ödemesine son verilir.

(10) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcının teşvik belgesinde faiz veya kâr payı desteğinin öngörülmüş olması ve aracı kurumca da uygun görülmesi halinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki vade, miktar ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz veya kâr payı desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde faiz veya kâr payı desteği uygulaması durdurulur.

(11) Aracı kurum, faiz veya kâr payı desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, Bakanlıkça ödenen faiz veya kâr payı desteği tutarına ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle Bankaca tespit edilecek meblağın, finansal kiralama şirketlerince ise ödenen faiz veya kâr payı desteği miktarına itfa planının düzenlenmesinde uygulanan faiz veya kâr payı üzerinden tespit edilen tutarın beş iş günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekir. Aksi takdirde söz konusu meblağlar Bakanlıkça;

a) Bankalar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki karşılık hesabından virman yapılarak veya diğer hukuki yöntemler kullanılarak,

b) Finansal kiralama şirketleri için ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak,

geri alınır.

(12) Aracı kurumların uyguladıkları faiz veya kâr payı oranları, bölgelere göre belirlenen faiz veya kâr payı desteği puanının altına düştüğünde, aracı kurumun uyguladığı oran dikkate alınır.

(13) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kâr payı desteği tutarı, aracı kurum tarafından kredinin kullandırıldığı veya borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanan faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır. 

Sigorta primi işveren hissesi desteği

MADDE 12 - (1) Stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;

a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen,

istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

Bölgeler

Uygulama Süresi
1 2 yıl
2 3 yıl
3 5 yıl
4 6 yıl
5 7 yıl
6 10 yıl

(3) Stratejik yatırımlar için bu destek 6 ncı bölgede on yıl, diğer bölgelerde yedi yıl süreyle uygulanır.

(4) Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez.

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
1 10
2 15
3 20
4 25
5 35

 

(5) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıt uygulanmaz.

(6) İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Ancak, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir.

(8) Bu desteğin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir.

(9) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

(11) Destek uygulamasının bitimini müteakip yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talep etmeleri halinde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması süresince işyerinden bu destek kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı hesaplanır. Teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan destek tutarı, dördüncü fıkrada belirtilen orana karşılık gelen azami destek tutarının hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hüküm, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılan yatırım teşvik belgesi müracaatlarına uygulanır.

Sigorta primi desteği

MADDE 13 - (1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölgede; stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. Bu destek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilir.

(2) Bu destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve Bakanlıkça karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır. Bu destekten yararlanan yatırımcı tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

(3) 12 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan hüküm sigorta primi desteği için de uygulanabilir.

(4) 12 nci maddenin onbirinci fıkrasında yer alan hüküm, sigorta primi desteği için de aynı dönemler için uygulanır.

Gelir vergisi stopajı desteği

MADDE 14 - (1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için uygulanır.

(2) Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı desteği uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

(3) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanır.

(4) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı desteği uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanır.

Vergi indirimi

MADDE 15 - (1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
1 15 50
2 20 55
3 25 60
4 30 70
5 40 80
6 50 90

(2) ................................. yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.Net)

(3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.

(4) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

(6) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.

(7) İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.

(8)  ................................. yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.Net)

Yatırım yeri tahsisi

MADDE 16 - (1) Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

(2) 15 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmez.

Öncelikli yatırım konuları

MADDE 17 - (1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

b) ........ yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

d) ........ yürürlükten kaldırılmıştır.

e) ........ yürürlükten kaldırılmıştır.

(f) Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.

g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile  hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.

h) Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 rici maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).

1) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.

(n) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US- 97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).

(o) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

ö) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları,

p) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.

r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

s) Nükleer enerji santrali yatırımları.

ş) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

(t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.

u)........ yürürlükten kaldırılmıştır.

ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.

(v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

y) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.

z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.

(aa) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.

(bb) AR-GE ve çevre yatırımları.

(cc) Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.

Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

MADDE 18 - (1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

b) Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

(2) Bu madde kapsamında 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Ek-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ancak, İstanbul İlinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari beşmilyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari onmilyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

(4).................yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.

AR-GE ve çevre yatırımları

MADDE 19 -.........yürürlükten kaldırılmıştır.

Yerel birimlerce yapılacak işlemler

MADDE 20 - (1) Yerel birimlere yapılan teşvik belgesi müracaatlarından uygun görülenler için yerel birim tarafından teşvik belgesi hazırlanır ve değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen teşvik belgeleri onaylanarak ilgili yerel birimlere gönderilir.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 22 nci ve 23 üncü maddeleri dışındaki işlemler, teşvik belgesini düzenleyen ilgili yerel birimlerce sonuçlandırılır.

(3) Tamamlama vizesi yapılacak yatırımlarla ilgili olarak yerel birimler, söz konusu yatırımların gerçekleşmelerini tespit ederek tebliğle belirlenecek formatta Bakanlığa bildirir. Bakanlığın uygun görüşü alınmadan tamamlama vizesi işlemleri tekemmül etmiş sayılmaz.

(4) Yerel birimler, teşvik belgeleri ile ilgili yapılacak işlemleri kadrolarında tam süreli olarak çalışan teknik/uzman personel aracılığıyla yürütmek zorundadırlar.

(5) Bu Karar hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen yerel birimlerin yetkilerine Bakanlıkça son verilir ve gerekli tedbirleri alıncaya kadar yeni görev verilmez.

(6) Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirirler.

Bütçeden yapılacak ödemeler

MADDE 21 - (1) Yatırımların desteklenmesi için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek çerçevesinde ilgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar uyarınca aşağıda belirtilen ödemeler yapılabilir.

a) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler.

b) Önceki dönemlere ait ilgili Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca ödenmesi gereken yatırım ve işletme kredilerine ait bakiye tutarlar.

c) Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili olarak daha önceki kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde ödenmesi gereken destek unsurlarına ait tutarlar.

ç) .............................. Yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.net)

d) Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili olarak açılmış davaların aleyhte sonuçlanması nedeniyle ödenmesi gereken tutarlar ile yargılama ve cebri icra giderleri.

(2) Bakanlıkça yapılacak ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilir.

Devir, satış, ihraç ve kiralama

MADDE 22 - (1) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları halinde serbesttir.

(2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımını tamamlamış ancak tamamlama vizesi yapılmamış yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın, teminini müteakip beş yıl geçtikten sonra satışının yapılmış olması ve işletmenin asgari beş yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması şartıyla, Bakanlıkça herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın tamamlama vizesi yapılabilir.

(3) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;

a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,

b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,

c) İhracı,

ç) Kiralanması,

Bakanlığın iznine tabidir.

(4) Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. Bu tür durumlarda satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler geri alınmaz. Ancak, yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuat çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır.

(5) Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satılması veya satılmasına sebebiyet verilmesi halinde konu hakkında en kısa sürede Bakanlığa bilgi verilir. Bu durumda, satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve KDV ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Satış dolayısıyla yatırım tutarında meydana gelen azalma nedeniyle kullanılabilecek azamî kredi tutarında azalma oluşması durumunda fazladan kullanılan krediye tekabül eden faiz veya kâr payı desteği 11 inci madde çerçevesinde, tahsil edilmeyen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi ise ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

(6) Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Bakanlığın iznine tabidir.

(7) Teşvik belgesine konu yatırımlardan tamamlama vizesi ve belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olanlar için, yatırımcıların cebrî icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda; yatırımcı, icra organı veya iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi hâlinde, Bakanlıkça teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, satışın kesinleşmesi hâlinde kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınır.

(8) Yatırımcının ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi hâlinde, ilgili tasfiye kurulunun veya organının talebi üzerine yedinci fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Yatırımların nakli

MADDE 23 - (1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.

(2) Tamamlanmış yatırımlardan beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yapılmamış olanlar, taşınma öncesinde Bakanlığa müracaat ederek tamamlama vizesini yaptırır. Bu kapsamdaki yatırımların yer değişikliği talepleri, taşınma sonrasında da uygun görülebilir.

(3) Genel teşvik uygulamasından yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de dâhil olmak üzere Bakanlıkça değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır.

MADDE 23/A-Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. (MevzuatNet)

Yatırım süresi ve tamamlama vizesi

MADDE 24 - (1) Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir.

(2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutarı onmilyar Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.

(3) İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temin edilememesi veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu yatırımcıların faaliyetlerini durdurmaları veya yürütememeleri, yatırım süresi içerisinde gerçekleşecek mücbir sebep veya fevkalade hâl durumu nedeniyle yatırımın belgede kayıtlı süre içerisinde gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilmesi hâlinde Bakanlıkça bu durum gözönünde bulundurularak ilave süre verilebilir.

(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulur. Bildirim tarihini müteakip iki ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde 28 inci madde hükümleri kapsamında yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

(6) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, tebliğ ile belirlenen bilgi ve belgelere ilave olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.

(8) Bu Karar ve daha önceki kararlar kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanmayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir.

 (9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme belgesi İbraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.

(10) Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır. Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine teçhizatın satışı serbest olup, Bakanlıkça ilave herhangi bir işlem yapılmaz. Bu kapsamda, güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal kiralama işlemleri hariç olmak üzere 22 nci maddeye istinaden devir işlemi yapılmaz. Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde 28 inci madde hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

Belge zayii

MADDE 25 - .............................. Yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.net)

Uygulama

MADDE 26 - (1) Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.

(2) Bakanlık, tebliğler ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemleri diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütebilir.

Yetki ve denetim

MADDE 27 - (1) Bu Kararın uygulanmasını teminen Bakanlık;

a) Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, talimat vermeye,

b) Makroekonomik politikalar ve gelişen şartları gözönünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaya ve bu yönde düzenlemeler yapmaya,

c) İlgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gerekli görülen her türlü ilave bilgi, belge, görüş, izin, ruhsat vb. istemeye,

ç) Bu Kararda öngörülen hâller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, görüş vermeye, mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarının varlığı hâlinde teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları çözmeye,

d) Teşvik belgesinde öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya,

yetkilidir.

(2) Denetim sırasında, denetim görevlilerinin yatırımla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme taleplerinin karşılanması, talep edilmesi halinde belgelerin onaylı örneklerinin verilmesi ve mahallinde incelemeye izin verilmesi zorunludur.

İlgili olarak bakınız:

 • Genelge No: 2017/13 (Teşvik Belgelerinin İptali veya Makine-Teçhizatın Belge Kapsamından Çıkartılması Halinde Tahsilat/ Müeyyide)

Müeyyide

MADDE 28 - (1) Bu Karar ile uygulama mevzuatında belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, diğer kurum, kuruluş veya firmalara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle icra veya iflas yoluyla yapılan işlemler de dâhil belge kapsamındaki makine ve teçhizatı öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, teşvik belgesinde öngörülen sürede yatırımları tamamlamayan, belirlenen asgari yatırım tutarlarına uymayan yatırımcıların teşvik belgeleri bu maddenin ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla iptal edilir.

(2) Yatırımcının mükellefiyetlerini kısmen yerine getirmediği ancak, belge iptalinin de gerekmediği durumlarda belge kapsamında sağlanan desteklerden bir kısmı müeyyide uygulanarak geri alınır.

(3) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde sağlanan destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.

(4) Yatırımcının mükellefiyetlerini yerine getirmemesi hâlinde uygulanacak olan müeyyidelerden finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü, kısmen veya tamamen finansal kiralama şirketlerine de uygulanabilir.

Diğer desteklerden yararlanma

MADDE 29-(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davramlması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

(2) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 30 - (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDE 1- (1) Talep edilmesi halinde, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilir. Bu durumda, ilgili işyeri sicil numarasında yararlanılan azami prim tutarı toplamı, destek uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenir.

Sonuçlandırılmamış müracaatlar

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce sonuçlandırılmamış müracaatlar, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Karar çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak, yeni teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaatlar, talep edilmesi halinde bu Karara istinaden değerlendirilir.

Daha önceki kararlara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam olunur. Ancak, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri, talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanır.

(2) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgesine devri halinde, söz konusu makine ve teçhizat için devralan yatırımcı, genel teşvik uygulamaları dışındaki diğer desteklerden yararlanamaz. Ancak, aynı yatırımcıya ait belgeler arası devir işlemlerinde, bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgesinin müracaat tarihi ile belge tarihi arasında diğer belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizat için belgede kayıtlı desteklerin tamamı uygulanır.

(3) 22 nci maddenin ikinci fıkrası ile 24 üncü maddenin ikinci ve yedinci fıkraları daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerine de uygulanır. Bu hüküm, iptal edilmiş ancak ilgili kurumlarca müeyyide uygulanmamış veya müeyyide uygulanmasına rağmen henüz tahsil edilmemiş teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar için de geçerlidir.

(4) Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva edenlerin tamamlama vizesi işlemleri, ilgili banka tarafından fiziki, mali ve teknik inceleme yapılmak suretiyle tanzim edilmiş olan ve prim ödemesine esas teşkil eden raporlara istinaden doğrudan Bakanlıkça yapılabilir.

(5) Van ilinde gerçekleştirilecek olan yatırımlar için düzenlenmiş teşvik belgelerinden, ek süreler dâhil 23/10/2011 tarihi itibarıyla yatırım süresi bitmemiş olanlara, talep edilmesi halinde belgede kayıtlı süre kadar ilave süre verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın 2 nci maddesi ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden teminatla ithalat işlemi yapılmış, ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay içerisinde Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bu hüküm, daha önceki Kararlara istinaden teminatla ithalat izni verilmiş yatırımlar için de uygulanır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kararın lehte olan hükümleri, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara İstinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5- .................................... Yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.Net)

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1/6/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın 1 inci maddesi ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, ;

a) 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre, miktar ve şartları uygulanabilir:

(a) Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde üç puanına kadarı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçemez.

(b) Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi oranı yüzde doksan ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı yüzde yüz olarak uygulanır.

(c) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilir.

(ç) Sabit yatırım tutarı yüz milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

(2) Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.

(3) Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında veya asgari beş milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerekir.

(4) Bakanlığa yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilir. Yatırımların bitiş tarihi 31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmaz. Bu madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, bu tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen altı ay içinde müracaat edilmesi zorunludur.

(5) Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31/12/2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler beşinci bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

GEÇİCİ MADDE 11- (l) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden 2018 takvim yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş olarak uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 13- (1) 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2021 tarihine kadar yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında  aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

 

İller Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşveren Hissesi Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas OSB ve EB Dışı 3 -  
OSB ve EB İçi 3 3 -
Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat OSB ve EB Dışı 4 -  
OSB ve EB İçi 4 4 -
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van   5 5 10

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırımın işletmenin kendisine ait makine ve teçhizatı taşıması suretiyle yapılması ve bu yatırımın tamamlanmasından itibaren üç yıl süreyle taşımaya konu makine teçhizatın bulunduğu tesisteki ortalama istihdamın, mevcut istihdam sayısının altına düşmemesi koşuluyla, firma talebine istinaden, sigorta pirimi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, birinci fıkradaki tabloda belirtilen sürelerin iki katı süre ile uygulanır. Mevcut istihdam sayısı olarak, 2019 yılı başından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar taşımaya konu makine ve teçhizatın bulunduğu tesisteki istihdam ortalaması dikkate alınır.

(3) Taşınmaya konu olan makine ve teçhizatın, asgari üç yıl süreyle firma aktifinde kayıtlı olduğu ve anılan bölgelerde fiziki olarak bulunduğu, adına teşvik belgesi düzenlenecek olan firma tarafından yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(4) Bu maddeye istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemi Genel Müdürlük, Kalkınma Ajansları veya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından düzenlenecek nakil tespit raporuna istinaden yapılır.

(5) Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde iki yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 15- (1) Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.

Yürürlük

MADDE 31 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 - (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

EKLER

 • EK 1 - YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER
 • EK 2 - A BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELER
 • EK 2 - B İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI
 • EK 3 - BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR (Yürürlükten kaldırıldı)
 • EK 4 - TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI
 • EK 5 - DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ
 • EK-6 - 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI
 • EK-7 - ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER
 • EK-8 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

 


 

EK-1

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
          Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

 


 

EK-2 A

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELER

Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
1 0121, 0122.2 (Değişik:RG-
13/10/2012-28440) (Değişik:RG-21/8/2020- 31220)
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5'te belirtilen yatırım konuları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
4 17 (Değişik: RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG- 21/8/2020-31220) Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
      Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
5 18 (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG- 7/8/2019-30855) Giyim eşyası imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin 7L
7 1911 Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar) 4 Milyon TL - 2 Milyon TL - - -
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
14 2423 (Değişik: RG-
8/4/2015-29320)
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
17 2511 İç ve dış lastik imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
18 26 (261, 2693.2, 2694.1,
2695.3 ve 2695.4 hariç)
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
19 26 (2610.2.03.01.2693.2,
2694.1,2695.3, 2695.4 hariç)
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
20 26 (2693.2, 2694.1,2695.1,
2695.3, 2695.4,
2610.2.03.01 hariç)
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
21 2610.1,2610.2 (2610.2.03.01 hariç),
2610.3, 2610.4
Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
23 2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
25 2695.1,2694.2.01, 2694.3.01 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
28 28 Metal eşya 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
31 2929 Sınai kalıp 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
32 30 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
34 32 (Değişik: RG-8/4/2015- 29320) Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
37 3530.0.15 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320) Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
39 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
40 (Mülga: RG-22/6/2018-30456)
41 5510.1.01,
5510.2.01,5510.3.02,
5510.5.02, 5510.5.04
Oteller 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 1 Milyon 500 Bin TL
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 1 Milyon 500 Bin TL
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare 1.000 metrekare 1.000 metrekare 500 metrekare 500 metrekare 500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
46 8511.0.01-05,
8511.0.99,
8531.0.01-03
Hastane yatırımı, huzurevi Hastane:4 milyon TL
Huzurevi:100 kişi
Hastane:3 milyon TL
Huzurevi:100 kişi
Hastane:2 milyon TL
Huzurevi:100 kişi
Hastane:1 milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi Hastane:1 milyon 500 bin TL Huzurevi:100 kişi 1 Milyon 500 Bin TL
47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
49   Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL
50 (Değişik: RG-28/2/2019-
30700)
Seracılık 20 dekar 20 dekar 10 dekar 10 dekar 10 dekar 5 dekar

 

 

 


 

EK-2B İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK  SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI

 

BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANILABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI
  ANKARA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 22 27 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 48 50      
ANTALYA 1 2 3 4 5 9 10 11 13 14 15 24 27 30 32 33 34 35 37 39 41 42 43 44 45 46 48 50      
BURSA 1 2 3 4 5 6 9 10 11 14 20 27 29 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50    
ESKİŞEHİR 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 29 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    
1.BÖLGE İSTANBUL 7 14 31 32 34 35 37 42 45 46 48                                        
İZMİR 1 2 3 4 5 8 9 10 11 23 27 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50      
KOCAELİ 1 2 3 4 5 9 10 11 17 21 27 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50        
MUĞLA 1 2 3 4 5 9 10 11 20 27 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50      
TEKİRDAĞ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50  
BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI
  AYDIN 1 2 3 4 5 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50      
  BALIKESİR 1 2 3 4 5 6 9 10 11 16 20 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 48 50        
  BİLECİK 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50      
  BOLU 1 2 3 4 5 6 9 10 11 21 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50      
  ÇANAKKALE(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç) 1 2 3 4 5 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 48 49 50          
  DENİZLİ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50    
2.BÖLGE EDİRNE 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50    
İSPARTA 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 24 27 28 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 48 50
KARABÜK 1 2 3 4 5 8 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50      
KAYSERİ 1 2 3 4 5 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50        
KIRKLARELİ 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50    
KONYA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 24 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49 50    
MANİSA 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  
SAKARYA 1 2 3 4 5 9 10 11 21 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50        
YALOVA 1 2 3 4 5 9 10 11 21 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50        

 

BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI
3.BÖLGE ADANA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50  
BURDUR 1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 15 24 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50
DÜZCE 1 2 3 4 5 9 10 11 19 21 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50    
GAZİANTEP 1 2 3 4 5 8 9 10 11 18 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KARAMAN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 24 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50    
KIRIKKALE 1 2 3 4 5 9 10 11 17 19 26 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50    
KÜTAHYA 1 2 3 4 5 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
MERSİN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50    
SAMSUN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
TRABZON 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 25 27 28 30 32 33 34 35 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50  
RİZE 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 25 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50  
UŞAK 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ZONGULDAK 1 2 3 4 5 8 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50    

 

BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI
4.BÖLGE AFYONKARAHİSAR 1 2 3 4 5 9 10 11 14 19 27   28 30 32 33 34 35 36 38 39 41  42 43 44 45 46 47 48 50
AKSARAY 1 2 3 4 5 9 10 11 19 26 27  28 30  32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50    
AMASYA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19    27 28 30 32 33 34 35 36 39  41 42 43 44 45 46 47 48 50
ARTVİN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19    25 27 28 30 32 33 34  35 39 41  42 43 44 45 46 47 48 50
BARTIN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27       28 30 32 33 34 35 36  39 41 42 43 44 45 46 47 48 50  
ÇORUM 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27  28 30 32 33    34 35 36  39 41 42 43  44 45 46 47 48 50
ELAZIĞ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19       25 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ERZİNCAN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19   27 28 30 32 33 34  35 39 41  42 43 44 45 46 47 48 50  
HATAY 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27  28  30 32 33  34  35 36 39 41 42 43 44  45 46 47 48 50  
KASTAMONU 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19     27 28  30 32 33  34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KIRŞEHİR 1 2 3 4 5 9 10 11 17 19 26         27 28 30 32  33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50  
MALATYA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 25   27 28  30 32 33  34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
NEVŞEHİR 1 2 3 4 5 9 10 11 17 19 26    27    28 30 32 33 34 35 36 39 41  42 43 44 45 46 48 50  
SİVAS 1 2 3 4 5 9 10 11 19 27 28 30  32 33 34   35  36  39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

 

BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI
5.

BÖLGE

BAYBURT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50        
ÇANKIRI 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 16 17 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49  50
ERZURUM 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50        
GİRESUN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50        
GÜMÜŞHANE 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50        
KAHRAMANMARAŞ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50      
KİLİS 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50      
NİĞDE 1 2 3 4 5 6 9 10 11 19 26 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50        
ORDU 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50        
OSMANİYE 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50        
SİNOP 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    
TOKAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50      
TUNCELİ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 25 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50      
YOZGAT 1 2 3 4 5 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50          

 

BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI / KONULARI
6.BÖLGE BOZCAADA VE GÖKÇEADA
İLÇELERİ
1 2 3 41 43 44 45 46 48 50  
ADIYAMAN
Aşağıda yer alanlar hariç, diğer yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.
 

- Ek-4'te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar.

Enerji üretimine yönelik yatırımlar (Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları hariç).

- Müteharrik karakterli yatırımlar (dipnot 11 hükümleri saklı kalmak kaydıyla).
- Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar

AĞRI
ARDAHAN
BATMAN
BİNGÖL
BİTLİS
DİYARBAKIR
HAKKARİ
IĞDIR
KARS
MARDİN
MUŞ
SİİRT
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
VAN

DİPNOTLAR:

1- İstanbul İli hariç olmak üzere Bakanlık tarafından ilan edilen ihtisas organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

2- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.

3- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.

4- Entegre hayvancılık yatırımlarında;

-1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

- 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

5- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.

6- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

7- Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden yararlanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak 27/2/2019 tarihli ve 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

8- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:

a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.

b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.

c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil).

ç) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.

d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).

e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.

t) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.

g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.

ğ) US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)

(h) İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.

10- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.

11- Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

12-.................yürürlükten kaldırılmıştır.

(13) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

(14) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızm, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.


 

EK-3. ................................. yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.Net)


EK-4

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).

2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

3- Küp şeker.

4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).

6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

8- Tütün ürünleri imalatı.
 

B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

2- Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları hariç)

3-15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları.

4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimim asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç).

5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

6- ...............Yürürlükten Kaldırılmıştır.

7- Ek-5'de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.

b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.

c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

8- ........yürürlükten kaldırılmıştır.

9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.

10- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.

 

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları.

2- Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.

3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.

4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.

5- Sinema salonu yatırımları.

6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.

7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).

8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

12- Lokanta, kafeterya, eğlence yeri, günübirlik tesis (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal kür tesisi ve yüzme havuzu yatırımları.

13- Yat ithali yatırımları.

14- Taşıt kiralama yatırımları.

15- Halı yıkama yatırımları.

16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.

18- Kapalı alanı 500 m2'nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

II - TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

3- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.

4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.

5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem
şartı aranır.

B. İMALAT SANAYİ

1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.

2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

4- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.

 6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.

9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.

12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.


EK-5

EK- 5 DEMİR ÇELİK YATIRIMLARI

(a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları hariç olmak üzere);

(b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dâhil olmak üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve üretimi hariç olmak üzere);

(c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, bağlama sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 mm'nin altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm’nin altında olan yassı mamuller, filmaşin, yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan universal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere);

(ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kaplı sac, siyah sac, çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, kangal ve şerit olarak;

(d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı çelik borular.


 

EK-6


4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
31 B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
359 B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

 

EK-7

 

ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER

Adana Yumurtalık
İmamoğlu
Karataş
Karaisalı
Tufanbeyli
Aladağ
Feke
Pozantı
Saimbeyli
Afyonkarahisar Kızılören
İhsaniye
Bayat
Sinanpaşa
Hocalar
Evciler
Çobanlar
Aksaray Ortaköy
Sarıyahşi
Eskil
Ağaçören
Güzelyurt
Sultanhanı
Gülağaç
Amasya Göynücek
Hamamözü
Ankara Çamlıdere
Bala
Evren
Güdül
Kalecik
Haymana
Antalya Akseki
İbradı
Gündoğmuş
Aydın Kuyucak
Germencik
Karacasu
Sultanhisar
Köşk
Buharkent
Yenipazar
İncirliova
Bozdoğan
Koçarlı
Karpuzlu
Balıkesir Savaştepe
Dursunbey
Sındırgı
Havran
Kepsut
İvrindi
Manyas
Balya
Bartın Ulus
Kurucaşile
Bilecik Gölpazarı
İnhisar
Pazaryeri
Yenipazar
Bolu Yeniçağa
Mudurnu
Göynük
Seben
Kıbrısçık
Mengen
Dörtdivan
Burdur Kemer
Ağlasun
Çavdır
Çeltikçi
Yeşilova
Tefenni
Altınyayla
Bursa Harmancık
Keles
Orhaneli
Büyükorhan
Çanakkale Bayramiç
Yenice
Çankırı Yapraklı
Bayramören
Çorum Ortaköy
Boğazkale
Uğurludağ
Mecitözü
Bayat
Oğuzlar
Dodurga
Kargı
Laçin
Denizli Babadağ
Kale
Beyağaç
Baklan
Güney
Bozkurt
Çal
Çardak
Bekilli
Çameli
Düzce Çilimli
Kaynaşlı
Cumayeri
Gölyaka
Yığılca
Edirne Enez
İpsala
Meriç
Havsa
Süloğlu
Lalapaşa
Elazığ Kovancılar
Karakoçan
Alacakaya
Maden
Palu
Baskil
Sivrice
Ağın
Arıcak
Erzincan Otlukbeli
Tercan
Kemah
Üzümlü
Çayırlı
Erzurum Horasan
Hınıs
Şenkaya
Çat
Köprüköy
Tekman
Karaçoban
Karayazı
Eskişehir Alpu
Günyüzü
Beylikova
Çifteler
Mahmudiye
Mihalgazi
Mihalıççık
Sarıcakaya
Seyitgazi
Han
Gaziantep Nizip
İslahiye
Oğuzeli
Nurdağı
Karkamış
Araban
Yavuzeli
Giresun Çamoluk
Hatay Arsuz
Reyhanlı
Yayladağı
Hassa
Kumlu
Altınözü
İsparta Şarkikaraağaç
Aksu
Gelendost
Atabey
Senirkent
Yenişarbademli
Sütçüler
İzmir Bayındır
Beydağ
Kınık
Kiraz
Kahramanmaraş Çağlayancerit
Ekinözü
Karabük Eskipazar
Yenice
Ovacık
Eflani
Karaman Kazımkarabekir
Başyayla
Sarıveliler
Ermenek
Ayrancı
Kastamonu Daday
Cide
İhsangazi
Hanönü
Azdavay
Pınarbaşı
Şenpazar
Ağlı
Araç
Küre
Doğanyurt
Kayseri İncesu
Felahiye
Yahyalı
Bünyan
Yeşilhisar
Pınarbaşı
Sarıoğlan
Tomarza
Sarız
Özvatan
Akkışla
Kırıkkale Karakeçili
Delice
Keskin
Sulakyurt
Balışeyh
Çelebi
Kırklareli Demirköy
Pehlivanköy
Kofçaz
Kırşehir Akpınar
Çiçekdağı
Boztepe
Akçakent
Kilis Musabeyli
Elbeyli
Polateli
Kocaeli Kandıra
Konya Kulu
Sarayönü
Hadim
Taşkent
Güneysınır
Hüyük
Kadınhanı
Doğanhisar
Tuzlukçu
Yalıhüyük
Bozkır
Derebucak
Altınekin
Çeltik
Yunak
Derbent
Halkapınar
Emirgazi
Çumra
Akören
Ahırlı
Kütahya Domaniç
Hisarcık
Şaphane
Pazarlar
Dumlupmar
Altıntaş
Çavdarhisar
Emet
Aslanapa
Malatya Hekimhan
Doğanşehir
Akçadağ
Yazıhan
Doğanyol
Arguvan
Kuluncak
Kale
Pütürge
Manisa Saruhanlı
Köprübaşı
Ahmetli
Gölmarmara
Demirci
Gördes
Kırkağaç
Sarıgöl
Selendi
Mersin Aydıncık
Mut
Bozyazı
Çamlıyayla
Gülnar
Muğla Kavaklıdere
Seydikemer
Nevşehir Derinkuyu
Acıgöl
Niğde Altunhisar
Çiftlik
Ordu Akkuş
Çatalpınar
Çaybaşı
Gürgentepe
İkizce
Mesudiye
Osmaniye Sumbas
Rize Hemşin
Güneysu
İyidere
Derepazarı
İkizdere
Kalkandere
Çamlıhemşin
Sakarya Kaynarca
Ferizli
Karapürçek
Kocaali
Taraklı
Samsun Kavak
Havza
Alaçam
Yakakent
Vezirköprü
Salıpazarı
Asarcık
Ladik
Terme
Ayvacık
Sinop Dikmen
Sivas Akıncılar
Zara
Gölova
Kangal
Ulaş
Altınyayla
Hafik
Yıldızeli
Doğanşar
İmranlı
Koyulhisar
Tekirdağ Hayrabolu
Tokat Başçiftlik
Sulusaray
Trabzon Çarşıbaşı
Araklı
Şalpazarı
Dernekpazarı
Tonya
Köprübaşı
Hayrat
Düzköy
Uşak Banaz
Karahallı
Ulubey
Sivaslı
Yozgat Kadışehri
Aydıncık
Zonguldak Kilimli
Gökçebey

 

 


 

EK-8

İlgili olarak bakınız:

 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. EK-8)
 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 12.08.2022 tarihli 77175457 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İthalatlar)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.01.2022 tarihli 70954150 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik/Forklift)
 • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihli 65727417 sayılı yazısı (Kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamında değerlendirilemeyeceği hk.)

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

  G.T.İ.P No 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı
1 8405.10.00.00.14 Oksijen jeneratörleri
2 8413.40.00.00.00 Beton pompaları
3 8414.40.90.00.12 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3
4 8414.80.19.90.00 Çok kademeli türbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
5 8414.80.22.90.11 Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
6 8414.80.28.90.00 Pistonlu kompresörler; monometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
7 8414.80.59.90.00 Pistonlu kompresörler; monometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8 8414.80.73.90.00 Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
9 8414.80.75.90.00 Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
10 8415.82.00.90.00 Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
11 8415.83.00.90.00 Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
12 8417.10.00.00.12 Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları
13 8417.20.10.00.00 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar
14 8417.20.90.00.00 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ
15 8419.35.00.00.00 Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar
16 8419.39.00.00.00 Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar
17 8422.30.00.00.00 Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
18 8422.40.00.00.19 Diğerleri
19 8426.19.00.00.12 Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri HARİÇ)
20 8426.20.00.00.00 Kule vinçler
21 8427.10.10.00.00 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
22 8427.10.90.00.00 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
23 8427.20.11.00.00 Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
24 8427.20.19.00.00 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
25 8427.20.90.00.00 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
26 8428.33.00.90.00 Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ
27 8428.39.20.90.00 Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARÎÇ
28 8429.20.00.00.11 Kendinden hareketli greyderler
29 8429.51.99.10.11 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer küreyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar
30 8429.52.10.00.00 Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler
31 8429.52.90.00.11 Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler
32 8429.59.00.10.11 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder
33 8434.20.00.00.11 Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)
34 8434.20.00.00.12 Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar
35 8434.20.00.00.19 Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar
36 8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
37 8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
38 8451.40.00.00.11 Tekstil sanayi için yıkama makinaları
39 8456.11.90.00.00 Lazerle çalışanlar, Diğerleri
40 8456.40.00.00.00 Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
41 8457.10.10.00.11 Yatay olanlar,4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
42 8457.10.90.00.11 Köprülü tip olmayanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
43 8457.10.90.00.13 Köprülü tip olmayanlar, Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri
44 8457.10.90.00.14 Köprülü tip olanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
45 8457.30.90.00.00 Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
46 8458.11.20.00.11 Tornalama merkezleri, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
47 8459.10.00.00.00 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri
48 8459.61.10.00.00 Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları
49 8459.61.90.00.00 Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları
50 8459.69.90.00.00 Metaller için diğer freze tezgahları
51 8460.12.00.00.00 Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
52 8460.19.00.00.00 Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
53 8460.31.00.00.00 Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
54 8460.39.00.00.00 Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
55 8461.50.11.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları
56 8461.50.19.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları
57 8461.50.90.00.00 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları
58 8462.22.10.00.00 Profil şekillendirme makineleri: Nümerik kontrollü olanlar
59 8462.23.00.00.00 Nümerik kontrollü abkant presler
60 8462.24.00.00.00 Nümerik kontrollü panel bükücüler
61 8462.25.00.00.00 Nümerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri
62 8462.26.00.00.00 Nümerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları
63 8462.29.10.00.00 Diğerleri, Nümerik kontrollü olanlar
64 8462.33.00.00.00 Nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları
65 8462.42.00.00.11 Nümerik kontrollü olanlar, Zımbalı kesme tezgahları
66 8462.49.00.00.11 Diğerleri, Zımbalı kesme makinaları
67 8462.61.10.90.00 Hidrolik presler, Nümerik Kontrollü olanlar, Diğerleri
68 8462.69.10.90.00 Soğuk metal işleme presleri, Diğerleri, Nümerik Kontrollü olanlar,Diğerleri
69 8463.10.90.00.00 Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ
70 8463.20.00.00.11 Ezerek vida dişi açma makinaları
71 8465.10.90.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar
72 8465.20.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri
73 8465.91.10.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları
74 8465.91.20.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları
75 8465.92.00.00.11 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları
76 8465.92.00.00.12 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları
77 8465.93.00.00.13 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları
78 8465.94.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştirme makinaları
79 8465.95.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları
80 8465.96.00.00.00 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
81 8468.20.00.00.19 Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar
82 8474.10.00.10.00 Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler
83 8474.10.00.90.00 Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar
84 8474.20.00.10.00 Taş kırma makinaları
85 8474.20.00.90.00 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ
86 8474.31.00.00.00 Beton veya harç karıştırıcıları
87 8474.32.00.00.00 Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
88 8474.39.00.00.00 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar
89 8474.90.90.90.19 84.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ
90 8477.10.00.00.00 Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları
91 8479.30.10.00.00 Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler
92 8515.21.00.00.00 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
93 8515.29.00.00.00 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar
94 8515.31.00.00.00 Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
95 8603.10.00.00.00 Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları
96 8702.10.11.11.00 Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
97 8702.10.19.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
98 8702.10.91.11.00 Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
99 8702.10.99.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
100 8702.20.10.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3
101 8702.20.90.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3
102 8702.30.10.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
103 8702.30.90.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
104 8702.40.00.00.00 Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=10 kişi
105 8702.90.11.11.00 Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
106 8702.90.19.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
107 8702.90.31.11.00 Otobüs; YENÎ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
108 8702.90.39.11.00 Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
109 8702.90.90.00.00 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar
110 8704.21.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
111 8704.21.31.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
112 8704.21.39.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
113 8704.21.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENÎ, brüt ağırlığı <- 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
114 8704.21.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
115 8704.22.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
116 8704.22.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
117 8704.22.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
118 8704.23.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton
119 8704.23.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 20 ton
120 8704.23.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton
121 8704.31.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
122 8704.31.31.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
123 8704.31.39.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
124 8704.31.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
125 8704.31.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
126 8704.32.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton
127 8704.32.91.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5 ton
128 8704.32.99.00.00 Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton
129 8704.41.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
130 8704.41.31.00.00 Yeni olanlar
131 8704.41.39.00.00 Kullanılmış olanlar
132 8704.41.91.00.00 Yeni olanlar
133 8704.41.99.00.00 Kullanılmış olanlar
134 8704.42.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
135 8704.42.91.00.00 Yeni olanlar
136 8704.42.99.00.00 Kullanılmış olanlar
137 8704.43.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
138 8704.43.91.00.00 Yeni olanlar
139 8704.43.99.00.00 Kullanılmış olanlar
140 8704.51.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
141 8704.51.31.00.00 Yeni olanlar
142 8704.51.39.00.00 Kullanılmış olanlar
143 8704.51.91.00.00 Yeni olanlar
144 8704.51.99.00.00 Kullanılmış olanlar
145 8704.52.10.00.00 Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
146 8704.52.91.00.00 Yeni olanlar
147 8704.52.99.00.00 Kullanılmış olanlar
148 8704.60.00.00.00 Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)
149 8704.90.00.00.00 Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar
150 8705.10.00.00.11 Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi <=75 ton
151 8705.40.00.00.00 Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
152 8705.90.30.00.00 Beton pompalama taşıtları
153 8705.90.80.10.12 Kar küremeye mahsus taşıtlar
154 8705.90.80.90.11 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
155 8903.32.10.00.00 Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler; Denizde seyretmeye mahsus olanlar
156 8903.33.10.00.00 Uzunluğu 24 m.yi geçenler' Denizde seyretmeye mahsus olanlar
157 8903.31.00.00.00 Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç): Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
158 8903.32.90.00.00 Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler: Diğerleri:
159 8903.33.90.00.00 Uzunluğu 24 m.yi geçenler, Diğerleri:
160 9401.31.00.00.00 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve Ahşap olanlar sandalyeler:
161 9401.39.00.00.12 Adi metallerden koltuk ve sandalyeler
162 9401.39.00.00.19 Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler
163 9401.41.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Ahşap olanlar
164 9401.49.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Diğerleri
165 9401.52.00.00.00 Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar
166 9401.53.00.00.00 Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar
167 9401.59.00.00.00 Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışmdan olanlar HARİÇ)
168 9401.61.00.00.11 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
169 9401.61.00.00.19 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
170 9401.69.00.00.11 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
171 9401.69.00.00.19 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
172 9401.71.00.00.11 Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
173 9401.71.00.00.19 Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
174 9401.79.00.00.11 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
175 9401.79.00.00.19 Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
176 9401.80.00.00.11 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
177 9401.80.00.00.19 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
178 9403.10.51.00.00 Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
179 9403.10.58.00.00 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
180 9403.10.91.00.00 Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm
181 9403.10.93.00.00 Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları; yüksekliği > 80 cm
182 9403.10.98.00.00 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
183 9403.20.20.00.11 Metalden çocuk karyolaları ve beşikler
184 9403.20.20.00.19 Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
185 9403.20.80.10.00 Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
186 9403.20.80.90.00 Metalden diğer mobilyalar
187 9403.30.11.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
188 9403.30.19.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
189 9403.30.91.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları; yüksekliği > 80 cm
190 9403.30.99.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
191 9403.40.10.00.00 Ahşaptan hazır mutfak üniteleri
192 9403.40.90.00.00 Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARİÇ
193 9403.50.00.00.11 Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler
194 9403.50.00.00.19 Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
195 9403.60.10.00.00 Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar
196 9403.60.30.00.00 Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar
197 9403.60.90.10.00 Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan ahşaptan küçük dolaplar
198 9403.60.90.90.00 Ahşaptan diğer mobilyalar
199 9403.70.00.00.11 Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler
200 9403.70.00.00.19 Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
201 9403.82.00.00.00 Bambudan diğer mobilyalar
202 9403.83.00.00.00 Hintkamışından diğer mobilyalar
203 9403.89.00.00.00 Diğer maddelerden diğer mobilyalar