İstanbul havalimanı( iga) ve AHL gümrük müdürlüklerinde yeni yapılanma hakkında

Bilindiği üzere ATATÜRK HAVA LİMANI gümrük müdürlüğünün kapatılması kararı sonrası ve İstanbul hava limanının ( iga) faaliyete geçmesi ile işlemlerle ilgili akışa dair onay ve yetkiler belirlenmiştir.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.09.2019 tarihli ve 47470739 sayılı yazısı (İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma)

İlgili olarak bakınız:

  • İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 30.09.2019 tarihli ve 48025383 sayılı yazısı (İstanbul ve Atatürk Havalimanları Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma)

  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarihli ve 38213473 sayılı yazısı (İstanbul Yeni Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün Faaliyete Geçmesi)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :21558579-166.01[GGM-11.18]

Konu :İstanbul ve Atatürk Havalimanları
Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma

10.09.2019 / 47470739
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlık Makamından alınan 09.09.2019 tarihli Onay ile;

1. Hâlihazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürütmesi,

2. İstanbul Havalimanı yolcu salonunda hizmet vermek üzere, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü adıyla yeni bir gümrük müdürlüğü kurulması,

3. İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olan yolcu, gümrüksüz satış mağazası, tax-free, özel fatura ve EBYS işlemlerinin sorgulanması, görüntülenmesi ve takibi için Bakanlığımız ilgili sistemlerinde İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne yetki tanımlaması yapılması,

İlaveten;

4. Atatürk Havalimanı’nın tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılmış olması nedeniyle Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün de kapatılması, adı geçen Müdürlükçe yürütülen arşiv, bilgi-belge talepleri, hangarlara giriş-çıkışlara ilişkin kontroller, genel havacılık işlemleri ve uygulanan rejim gereği yapılan takibatlar vb. işlemlerin devam edeceği dikkate alındığında, yürütülen iş ve işlemlerin tümü ile mevcut personel, bilgi, belge, takipli dosya ve demirbaşların, kapatmaya ilişkin tutanakla birlikte Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne devredilmesi ve işlemlerin bu Gümrük Müdürlüğünce ikmal ettirilmesi,

5. Yukarıda sayılan 2 ve 3 üncü maddelerin, Bakanlığımız ilgili Birimlerince gerekli düzenlemelerin yapılmasını teminen 30.09.2019 tarihinde uygulamaya koyulması,

uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

Dağıtım:
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne
Personel Genel Müdürlüğüne
Strateji Geliştirme Başkanlığına
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :21558579-166.01

Konu :İstanbul ve Atatürk Havalimanları
Gümrük İdarelerinde Yeni Yapılanma

BAKANLIK MAKAMINA

İstanbul Ticaret Odasından alınan 27.05.2019 tarihli yazıda özetle, İstanbul Havalimanının büyüklüğü ve iş hacmindeki potansiyelin yüksekliği dikkate alındığında, mevcut Gümrük Müdürlüğünün Kargo Gümrük Müdürlüğü, Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Kurye Gümrük Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı müdürlük halinde faaliyet göstermesinin çok daha sağlıklı olacağının, kargo ve yolcu salonu binaları arasında yaklaşık 10 kilometre mesafe olması göz önünde bulundurulduğunda bir müdürün birden fazla birimi yönetebilmesinin zor ve verimsiz olacağının, özellikle Havalimanına Posta Gümrük Müdürlüğünün açılmasıyla, denetimlere daha da ağırlık verilerek vergi kaybının azaltılmasının sağlanacağının düşünüldüğü ifade edilmiştir.

Benzer şekilde, Mücevher İhracatçıları Birliğince de İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün yolcu salonu ve kargo gümrük müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmasının uygun olacağı Bakanlığımıza iletilmiştir.

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün görüşleri sorulmuş, cevaben alınan 22.05.2019/44583041 ve 26.08.2019/47055562 tarih/sayılı yazılarda özetle;

Yeni havalimanına taşınmanın ardından işlem hacminde kayda değer bir artış gerçekleştiği, bu sebeple İstanbul Havalimanı terminalinde bulunan nöbet noktalarının çok fazla sayıda olduğu, idarelerince kontrol altında tutulması gereken yerlerin sayısında artış yaşandığı, kargo hizmetlerinin yürütüldüğü sahalarda faaliyet gösteren geçici depolama yerleri ve antrepo sayısındaki artış ile gümrüksüz satış mağazalarında meydana gelen artışların, kargo hizmetlerinin işlem hacmini arttırdığı, kargo ve yolcu salonu gümrük işlemlerinin farklı hizmet binalarında yürütüldüğü, iki hizmet binası arasında yaklaşık 10 km mesafe bulunduğu, mevcut durum itibarıyla her iki hizmet binasında görevli personelin tek bir müdürlük çatısı altında faaliyet gösterdiği, bu durumun gümrük işlemlerini gerçekleştirmede gecikmelere neden olduğu,

Kargo, posta, ikram, saha giriş/çıkış kontrolü ve akaryakıt işlemlerinin tamamının sadece bir gümrük müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmesinin performans kaybına neden olacağı, aynı zamanda yoğun günlük iş ve işlem hacmi koşullarında tek bir idarenin gereken zaman ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanamayacağı,

İfade edilmiştir.

Bu itibarla, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü hizmet birimlerinin birbirinden uzaklığı ve Havalimanındaki işlem hacminin yoğunluğu göz önünde bulundurularak;

1. Hâlihazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürütmesinin,

2. İstanbul Havalimanı yolcu salonunda hizmet vermek üzere, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü adıyla yeni bir gümrük müdürlüğü kurulmasının,

3. İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olan yolcu, gümrüksüz satış mağazası, tax-free, özel fatura ve EBYS işlemlerinin sorgulanması, görüntülenmesi ve takibi için Bakanlığımız ilgili sistemlerinde İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne yetki tanımlaması yapılmasının,

İlaveten;

4. Atatürk Havalimanı’nın tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılmış olması nedeniyle Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün de kapatılmasının, adı geçen Müdürlükçe yürütülen arşiv, bilgi-belge talepleri, hangarlara giriş-çıkışlara ilişkin kontroller, genel havacılık işlemleri ve uygulanan rejim gereği yapılan takibatlar vb. işlemlerin devam edeceği dikkate alındığında, yürütülen iş ve işlemlerin tümü ile mevcut personel, bilgi, belge, takipli dosya ve demirbaşların, kapatmaya ilişkin tutanakla birlikte Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne devredilmesi ve işlemlerin bu Gümrük Müdürlüğünce ikmal ettirilmesinin,

5. Yukarıda sayılan 2 ve 3 üncü maddelerin, Bakanlığımız ilgili Birimlerince gerekli düzenlemelerin yapılmasını teminen 30.09.2019 tarihinde uygulamaya koyulmasının,

Uygun olacağı değerlendirilmektedir.

27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesi ile 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca konuyu takdir ve tensiplerine arz ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2019

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan Yardımcısı

O L U R
.../.../2019

Ruhsar PEKCAN
Bakan