Gümrük müşaviri kimdir-Soru cevap

 

Gümrük Müşavirleri kimdir,Nasıl olunur :

 

 

       Gümrük müşaviri 04.11.1999 tarihli ve 23866 sayılı resmi gazete yayınlanan 4458 sayılı Gümrük kanunun 5 maddesine göre "DOLAYLI TEMSİL" yetkisi ile dış ticaret şirketleri/erbabları adına Gümrüklerde gerçekleştirilen işlemlerin yapılması olarak tanımlanır.

        Dış ticaret ve buna ilişkin işlemler yürürlükte bulunan güncel mevzuat ve düzenlemelere göre ikmal edilmesi gerektiğinden ,Gümrük müşaviri ve gümrük müşavirliği sektöründe hizmet veren kişiler sürekli kendilerini yenilemeleri elzemdir. Bu bağlamda dinamik bir meslek olan Gümrük müşavirliği mesleği , teknolojininde gelişmesi ile ivme kazanarak daha da büyümeye ve sektörde isdihdam edilen kişi sayısı da artmaya devam etmektedir. 

Gümrük müşaviri nasıl olunur, şartları nelerdir aşağıda detaylı soru cevap şeklinde bulabilirsiniz.

Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi koşullara sahip olmak gerekmektedir?
Cevap: Gümrük müşavir yardımcılığı sınavına giriş koşulları Gümrük Kanunun 227/1. Maddesinde düzenlenmiştir.
 l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı  iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı  suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme,  muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya  denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak,
ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde  belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,
g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında 1 yıl çalışmış olmak,

Gümrük müşavirliği sınavına giriş koşulları Kanunun 228/1. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kanunun 228. Maddesine göre gümrük müşavirliği sınavına gireceklerin Kanunun 227/1 maddesinin f-ii alt bendi hariç olmak üzere aynı fıkradaki diğer koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle taşımak ve iki yıl süre ile bir gümrük müşavirinin yanında gümrük müşavir yardımcılığı yapması Gerekmektedir.

 
Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına girebilmek için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Cevap: Gümrük müşavirliği sınavına girebilmek için Gümrük Kanununun 227/f-i bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde de yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olmaları, gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmek için anılan Kanunun 227/f bendinde yer alan okullar ile eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle 227/f-i bendinde yer alan  yer alan dallarda lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan  mezun olmak ve diğer koşulları da sağlamaları halinde gümrük müşavir yardımcılığı sınavına girebilmektedirler.
 
Soru: Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcılığı çalışma ve staj süreleri nasıl hesaplanır?
Cevap: Bir ve iki yıllık staj ve çalışma sürelerin hesaplanmasında SGK'dan alınmış hizmet dökümlerinde yer alan süreler dikkate alınır.

Farklı yerlerde çalışılan sürelerin tamamı hesaplamaya dahil edilir. Aynı anda iki farklı müşavir yanında yapılan çalışmalardan sadece biri hesaplamaya ilave edilir.

 
Soru: Sınava gireceklerin koşulları ne zaman sağlaması gerekir?
Cevap: Kanunun geçici 6. maddesine göre sınava girecekler koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibariyle sağlaması gerekmektedir.

Örneğin 2013 yılında müşavirlik sınavına girecek adayların 01.01.20013 tarihinden önce okullarından mezun olmaları ve iki yıllık çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.

 
Soru: Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin hangi belgeler ile gümrük müşavirleri derneklerine  başvurması gerekmektedir?
Cevap: Sınavla Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgesini hak edenlerin aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili derneğe müracaat etmesi gerekmektedir.

-Nüfus cüzdanı sureti,
-Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi,
-2 adet vesikalık renkli resim,
-T.C. kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Vergi dairesine gümrük müşavirleri için 
2019 yılında yılı için 3.806,40 TL’lik, gümrük müşavir yardımcıları için 1.901,40 TL’lik harcın yatırıldığına dair makbuz aslı.
(Harç miktarları her yıl yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenmektedir.)

Bakanlığımızdan emekli olanların söz konusu belgelere ilaveten Bakanlığımızın uygunluk yazısını da eklemeleri gerekmektedir.

 
Soru: Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına lisans düzeyinde eğitim veren Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları girebilir mi?
Cevap: Uluslararası İlişkiler bölümü  eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle 4458 Sayılı Gümrük Kanunu 227. maddesi (f) bendi kapsamında yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksekokullar kapsamında değerlendirildiğinden bahsi geçen bölüm mezunlarının sınava girmeleri mümkün bulunmaktadır.
 
Soru: Gümrük müşavirliği firmaları farklı işler yapabilirler mi?
Cevap: 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinde gümrük müşavirliği firmalarının gümrük işlemleri dışında başka bir faaiyette buunmasına engel teşkil edecek bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
Soru:Kullanıcı şifreleri ile ilgili sorunlar için nereye başvurulması gerekmektedir?
Cevap: Gümrük müşavirlerinin kullanıcı kodlarına ilişkin başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz ve Bilgi İşlem Dairesi koordinasyonunda sonuçlandırılmaktadır.

 
Soru: Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilir mi?
Cevap: Gümrük müşavirliği şirketlerine gümrük müşavir yardımcıları da ortak olabilmektedir. Ancak, şirketin en az bir ortağının gümrük müşaviri olması zorunludur.
 
Soru: Kimler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)  olabilir?
Cevap: YGM olmak için öncelikle gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olmak gerekir. Anılan izin belgesine; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ya da anılan Kanunun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup en az yedi yıl süre ile sahip olan gümrük müşavirleri şayet son 5 yıl içinde Kanunun Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamışlarsa Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilendirilmek üzere talepte bulunabilirler.
 
Soru: YGM başvuru dosyasında hangi belgeler olmalı?
Cevap: YGM olarak Bakanlığımıza yetkilendirilmek üzere başvuran gümrük müşavirlerinin hazırlayacağı dosyada; dilekçeleri ile birlikte Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri) ekinde yer alan Başvuru Formu, Taahhütname, Vekalet Bildirgesi ile Adli Sicil Belgesi, 2 adet fotoğraf, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren firmadan ayrıldığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ve son olarak YGM’lik faaliyetini tüzel kişilik bünyesinde yürütecek ise firmaya ortak olduğuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örneği bulunmalıdır.
 
Soru: Başvuru nereye yapılır ve işlem ne kadar sürede sonlandırılır?
Cevap: Gümrük müşavirleri YGM olarak yetkilendirilmek üzere Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) başvururlar. Dilekçe ve ekleri Bakanlığımızca gümrük müşavirinin işlem dosyası ile birlikte incelenmekte uygun görüldüğü takdirde anılan gümrük müşaviri YGM olarak yetkilendirilmekte ve gerekli sistemsel tanıtımlar yapılmaktadır. Tüm bu işlemlerin tebliğimize göre 60 gün içinde sonlandırılması gerekmektedir.

 
Soru: Gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı izin belgesini hak edenlerin nereye ve ne kadar harç yatırması gerekmektedir?
Cevap: 2019 yılı için geçerli olmak üzere gümrük müşavirleri için 3.806,40 TL, gümrük müşavir yardımcıları için 1.901,40 TL harcın vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Harç miktarları her yıl yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenmektedir.
 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.03.2011 tarihli ve 07266 sayılı tasarruflu yazısı (Gümrük Kanunun 227/1-f maddesi/Eğitim Durumu)

 İlgili olarak bakınız:

  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.03.2013 tarihli 1676 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmek için kabul edilecek okul bölümleri hk.)
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.19.00-161.02.03.04-950

 

Konu: Gümrük Kanunu 227/1-f maddesi/Eğitim Durumu.

 
22.03.2011 / 07266

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227/1-f maddesi ile ilgili olarak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine dağıtımlı;

- 14.02.2011 tarih ve 3882 sayılı yazımız ile; ön lisans eğitimi veren programlar bakımından öğrenim süresi ile ders sayıları ve

içerikleri itibariyle daha üst eğitim düzeyinde olması nedeniyle, söz konusu programlara ilişkin lisans eğitimi veren bölümlerin

de anılan madde hükmü kapsamında değerlendirilmesi,

- 15.03.2011 tarih ve 6685 sayılı yazımız ile; lisans düzeyinde eğitim veren ve ekteki listede isimleri belirtilen bölümlerin,

eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde hükmünde yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksekokullar

kapsamında değerlendirilmesi,

Yönünde talimat verilmiştir.

Bilgi ve gereği ile söz konusu hususların Derneğinizce uygun görülen ilan vasıtaları aracılığı ile ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Halit HANOĞLU

Müsteşar a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

1 Liste (1 Sayfa)

Dağıtım:

Gümrük Müşavirleri Dernekleri

LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN VE 4458 SAYILI KANUNUN 227/1-f BENDİ (i) ALT BENDİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜMLERE İLİŞKİN LİSTE

- Uluslararası İlişkiler

- Siyaset Bilimi

- Ekonometri

- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

- Uluslar arası Ticaret ve İş İdaresi

- Küresel ve Uluslar arası İlişkiler

- Uluslar arası Finans

-Ekonomi ve Finans

- Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik

- Muhasebe ve Finans Yönetimi

- Avrupa Birliği İlişkileri

- İşletme Enformatiği

- Bankacılık ve Finans

- Muhasebe ve Denetim

- Lojistik Yönetimi

- Uluslar arası İlişkiler ve Avrupa Birliği

- Uluslar arası Ticaret ve Finansman

- Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

- Uluslar arası İşletme Yönetimi

- Bankacılık ve Sigortacılık

- Uluslar arası İşletme

- Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler

- Uluslar arası Ticaret

- Uluslar arası Ticaret Yönetimi

- Uluslar arası Lojistik

- Uluslar arası Lojistik Yönetimi

- Uluslar arası Lojistik ve Taşımacılık

- Ulaştırma ve Lojistik

- Endüstri Mühendisliği

- İşletme Mühendisliği