ithalat ek mali yükümlülük için istenen İhracatçı beyanı uygulamasına son verildi 24.05.2019 t. 3078

İthalatta alınan ilave gümrük vergisi için istenen İhracatçı beyanı uygulamasına son verildi. Bu tebliğ ile Avrupa birliğinden gelen bazı ülke menşeli ürünlerin menşeini tevsiken ihracatçı firmalar tarafından hazırlanan aşağıda örneği bulunan ihracatçı beyanı eklenerek vergisiz ( İlave gümrük vergisi ve Ek mali yükümlülük ) ithalat yapılabiliyordu. Şimdi yeni gelen düzenleme ile İhracatçı beyanı uygulamasına son verilerek menşe ibrazı ( bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre) istenmesi gündeme getirildi.

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (24.05.2019 t. 30783 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞİN ÖNCEKİ HALİ AŞAĞIDADIR.

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) (30.12.2017 t. 30286 s. R.G.)

Lütfen Dikkat!... Bu Tebliğ, İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (24.05.2019 t. 30783 s. R.G.) ile yürürlükten kaldırıldı. (Mevzuat.Net)

İlgili olarak bakınız:

  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2019 tarihli ve 43418114 sayılı yazısı (İhtisas Gümrüğü Uygulamasında İGV ve EMY tabi olanlarda tedarikçi beyanı veya ihracatçı beyanının Menşe belgesi yerine geçtiği hk.)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.03.2019 tarihli ve 43036522 sayılı yazısı (EMY ve İGV Uygulamalarında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesi)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2019 tarihli ve 42633713 sayılı yazısı (2018/11973 sayılı Karar Kapsamında Menşe Tevsiki)
  • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25.07.2018 tarih ve 36132405 sayılı yazısı (İhracatçı beyanının fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında sakınca bulunmadığı hk.)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.07.2018 tarihli ve 35941977 sayılı yazısı (İhracatçı Beyanında Damga Vergisi)
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.02.2018 tarihli ve 32092949 sayılı yazısı (Tedarikçi Beyanı tercihli menşei belgesi olduğundan tercihsiz menşei olan Menşe Şahadetnamesi yerine kullanılamayacağı hk.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta ilave gümrük vergisi ihdas eden Bakanlar Kurulu Kararları eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Menşe belgesi ve gümrük işlemleri

MADDE 2 – (1) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.

(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak, ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen Avrupa Birliği veya Türk menşeli eşya için menşe tevsiki aranmaz.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

EK

İhracatçı Beyanı

Aşağıda imzası bulunan ben, ....... tarihli ............ sayılı faturada belirtilen  ................................... tanımlı eşyanın ........................ menşeli olduğunu ve üreticisinin ..................... ülkede yerleşik  ................... firması olduğunu beyan ederim.

İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

Tarih ve Yer   

İmza sahibinin adı, firmadaki pozisyonu ve imzası

 

Exporter's Declaration

I, the undersigned, declare that the goods named as ........... listed in this invoice ............................ (date and number) originate in ......................... and produced by ........ (name of the firm) in ............. (name of country)

I undertake to make available to the related public authorities any further supporting documents they require.

Place and date

Name, title and signature