PVC yer kaplamaları ithalatında ekspertiz raporunun geçerlilik süresi hk.-- Gümrükler Genel Müd. 10.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.04.2019 tarihli ve 43353343 sayılı yazısı (PVC yer kaplamaları ithalatında ekspertiz raporunun geçerlilik süresi hk.)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :20117910-111.01

Konu :PVC Yer Kaplamaları İthalatı

10.04.2019 / 43353343
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 08.01.2019 tarihli ve 40547046 sayılı yazımız.

b) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müd. 14.02.2019 tarihli ve 41666188 sayılı yazısı.

c) İstanbul Gümrük ve Dış Tic.Böl. Müd.muhatap 01.03.2019 tarihli ve 42150029 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gözetim uygulaması bulunan 3918.10.10.00.11 GTİP’li “PVC yer kaplamaları” ve 3918.10.90.00.19 GTİP’li “Diğerleri” tanımlı eşya ile ilgili ilgi (a)’da kayıtlı yazımız eki İthalat Genel Müdürlüğünün yazısında, söz konusu eşyanın AB menşeli olarak, ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen fiyat listesinden daha düşük olarak ithal edilmek istenmesi halinde ikince kalite veya tasnif dışı ürün gibi nitelik problemleri dikkate alınarak, İthalat Rejimi Kararı'nın 7. maddesi kapsamında Genel Müdürlüklerinin izninin aranmasının yerinde olacağı belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, anılan Genel Müdürlüğün ilgi(c)’de kayıtlı yazımız eki yazısında, bahse konu eşya vasfının fiziki olarak tespitinin Genel Müdürlüğümüz yetki ve uhdesinde olduğu, eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nın 7 inci maddesi kapsamında sayılan vasıflarda olduğunun tespiti halinde Genel Müdürlükleri iznine tabi olacağı, aksi durumun tespiti halinde ise 7 inci madde kapsamına girmeyeceği, düzenlenecek ekspertiz raporu ve eşyaya yönelik yapılacak diğer tespitlerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Bakanlığımıza intikal eden başvurulardan, bahse konu eşyanın İthalat Rejimi Kararının 7 inci maddesi kapsamında izne tabi olup olmayacağı konusunda yapılacak değerlendirme için esas alınan ekspertiz raporunun aynı eşyanın aynı ithalatçı tarafından ithal edildiği durumda ilave iş yükü ve maliyet unsuru oluşturduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı talimatların ifa edilmesinde, değerlendirmeye esas ekspertiz raporunun, eşyanın gönderici, ithalatçı ve GTİP bilgilerinin aynı kalması halinde aynı ithalatçı tarafından sonraki ithalatında bir yıl süre ile kullanılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri