Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Lİstesi yayımlanmıştır.

Kılavuzun tamamına ulaşmak için Tıklayınız./uploads/domainfiles/tggumruk.com/files/varis_oncesi_gumrukleme_kilavuzu_v1_22042019_Ek2.pdf

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.
Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır.


Ek-1 için tıklayınız

Ek-2 için tıklayınız

 

VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK

İŞLEMLERİ KILAVUZU

V.01

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İTHALAT ve MENŞE DAİRESİ

2019

ÖZET

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi

23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner

taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek

eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce

başlanabilmesine yönelik yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeler içermektedir.

Bu uygulama ile gümrük beyannamesi verme sürecinin öne çekilmesi, gümrük idaresinden

kaynaklı beklemelerin önüne geçilmesi, gümrük işlem süreçlerinin hızlandırılması,

ihracatçılarımızın hammadde ve ara malı ithalatındaki dış ticaret süreçlerinden doğan zaman

kayıplarının telafi edilmesi, doğabilecek ilave maliyetlerin (tahmil, ardiye, terminal, demuraj

giderleri vb.) azaltılması ve bu sayede üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedeflenmektedir.

Hazırlanan bu kılavuz ile Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği ile 2019/12 sayılı Genelge

kapsamında özet beyan ile gümrük beyannamesinin verilmesi ve iş süreçleri görseller

vasıtasıyla anlatılarak mezkûr Tebliğ’den faydalanacak yükümlülere bir kolaylık sağlanması

hedeflenmiştir.

GİRİŞ

1- Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında Bakanlığımızca varış öncesi gümrük

işlemlerini yapmak için yetkilendirilen kişiler/firmalar ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

sahiplerinin söz konusu kolaylaştırmadan yararlanması için ithal eşyasının Genel

Müdürlüğümüzce belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde duyurulan eşyadan olması

gerekmektedir.

2- Söz konusu eşyanın denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelmesi ve aynı konteyner içerisinde

Tebliğ kapsamından yararlanmayan bir eşya olmaması ve yine alıcısı farklı olan başka bir eşya

da olmaması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle eşya parsiyel taşımacılık kapsamında

olmamalıdır.

3- Tebliğ kapsamında ithalata ilişkin gümrük beyannamesi verilebilmesi için tescil edilmiş statüde

bir özet beyanın bulunması yeterli olup, özet beyanın onaylanmış olmasına gerek

bulunmamaktadır.

4- Özet beyanın taşıyıcı tarafından verilmesinin akabinde varış bildirimi onayına kadar geçen

sürede gümrük beyannamesinin verilmesi mümkündür.

5- Varış öncesi gümrükleme izni kapsamında işlem görecek gümrük beyannamesinin "BS"

kutusuna "BS-18" yazılır.

6- Gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler ile özet beyanda yer alan bilgilerin birbirleri ile

uyumlu olması gerekir (alıcı adı, vergi no, tarife pozisyonu, kap-ağırlık ve konteyner no

bilgileri).

7- Bilindiği üzere, Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinin 12/1 maddesine göre gümrük

beyannamesine konu edilen özet beyanın ilgili satırında varış bildirimi verilinceye kadar

değişiklik yapılması veya özet beyanın iptali halinde tescil edilmiş olan beyanname iptal edilir.

Ancak gümrük beyannamesine konu edilen özet beyanda varış bildirimi verilinceye kadar

herhangi bir değişiklik yapılması halinde tescil edilmiş olan gümrük beyannamesi ile ilgili özet

beyan arasındaki bağlantı kopmaktadır.

Bu nedenle özet beyan ile gümrük beyannamesi arasındaki bağlantının kopması halinde eğer

kopma nedeni özet beyanın ilgili satırında yapılan bir değişiklik ise (alıcı adı, vergi no, tarife

pozisyonu, kap-ağırlık ve konteyner no bilgileri) beyanname gümrük idaresince iptal edilir. Söz

konusu kopma nedeni özet beyanın diğer alanlarında yapılan bir değişiklik ise yükümlülerce

beyannamede düzeltme talebinde bulunulur ve muayene memurunca özet beyanın ilgili

satırında bir değişiklik olmadığı tespit edildiği (alıcı adı, vergi no, tarife pozisyonu, kap-ağırlık

ve konteyner no bilgileri) takdirde BS-18 kodu iptal edilmeden beyannamede düzeltme yapılır.

Bununla birlikte varış öncesi gümrük işlemleri kapsamındaki beyannamenin iptal edilme

olasılığına karşı ayrı bir özet beyan verilerek gümrük beyannamesinin tescil edilmesinin daha

faydalı olacağı düşünülmektedir.

8- Gümrük beyannamesinin tescil edilmesinin akabinde, sarı hat kriterine göre muayene ataması

yapılan gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın muayene işlemleri varış öncesi gümrükleme izni

kapsamında devam edilir.

9- Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında tescil edilen beyannamenin sarı hat

kriterine göre muayene ataması yapılması durumunda, muayene memurunca muayene ve

kontrol belge üzerinden gerçekleştirilir. Muayenenin olumlu olması halinde beyannamenin

statüsü “Muayene Onaylanmış”a gelecek ve vergilerin ödenmesi mümkün hale gelir

10- Gümrük beyannamesinin tescil edilmesinin akabinde, kırmızı hat kriterine göre muayene

ataması yapılan gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın işlemleri ise varış öncesi gümrükleme

izni kapsamında değerlendirilmez ve muayene memurunca gümrük beyannamesinde düzeltme

yapılarak BS-18 basitleştirilmiş usul kodu iptal edilir.

11- Sarı hatta işlem gören gümrük beyannamesinin belge kontrolünün yapılabilmesi için eşyaya

ilişkin beyanname ekinde yer alması gereken TPS/TAREKS no, fatura, emsal tahlil raporu vb

gibi belgelerin hazır olması gerekir.

12- İthal edilecek eşyanın laboratuvar tahliline tabi olması ve emsal tahlil raporunun bulunmaması

durumunda, eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulabilmesi için numune alımını sağlamak üzere

eşyanın geçici depolama girişi yapılacağından, bu kapsamdaki eşyanın Varış Öncesi Gümrük

İşlemleri Tebliği kapsamından faydalanması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda muayene

memurunca beyannamede düzeltme yapılarak BS-18 kodu iptal edilir.

13- Gümrük Yönetmeliği’nin 181/4 üncü maddesi uyarınca ithali izin veya uygunluk belgesine tabi

eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılacak kontrollerin gümrük beyannamesinin tescil işlemi

öncesinde yapılması neticesinde, yükümlülerce yetkili kurumlardan evrak üzerinden söz

konusu iznin veya uygunluk yazısının alınabilmesi durumunda eşyanın Varış Öncesi Gümrük

İşlemleri Tebliği kapsamından faydalanması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu izin veya

uygunluk belgesine tabi eşyanın yetkili kurumlarca fiziki kontrole/muayeneye tabi tutulacak

olması durumunda, eşyanın Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamından faydalanması

mümkün bulunmamaktadır.

14- Sarı veya yeşil hatta işlem görmüş ancak daha sonra herhangi bir nedenle varış bildirimi

onayına kadar kırmızı hat muayenesine yönlendirilmiş gümrük beyannamesi kapsamı eşya izin

kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda muayene memurunca gümrük beyannamesinde

düzeltme yapılarak BS-18 basitleştirilmiş usul kodu iptal edilir.

15- Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamındaki gümrük beyannamesine konu konteyner

ambar harici tutulacak olup bu kapsamda gelen konteynerin detaylı beyana konu olabilmesi için

Konteyner Liman Takip Sisteminde sahaya girmiş olma şartı da aranmaz.

16- Sarı ve yeşil hatta işlem gören, muayene işlemleri tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri

ödenen veya teminata bağlanan gümrük beyannamesi varış bildirimi onayı ile birlikte serbest

dolaşıma giriş rejiminde kapalı, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelir.

17- BS-18 kapsamında yer alan konteynerlere ilişkin Konteyner Takip Formunun olası zaman

kaybına karşı varış bildirimi onayında önce tescil edilebilir.

18- Serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelen

beyanname kapsamı eşyanın bulunduğu konteynerler varış bildirimi onayıyla beraber tahliye

planının yapılmasını teminen liman işletmesince Konteyner Liman Takip Sistemi kapsamında

sorgulama yapılması mümkün olup söz konusu eşyanın geçici depolama giriş-çıkış (ambar

giriş-çıkış) kaydı yapılmaz.

19- Beyanın kontrolü türü kırmızı hat olan eşya ile sarı veya yeşil hatta işlem görmüş ancak daha

sonra herhangi bir nedenle varış bildirimi onayına kadar kırmızı hat muayenesine

yönlendirilmiş olan eşyanın konu olduğu gümrük beyannameleri kapatılabilir/kapanmış

konumda olmayacağı için, bu eşyanın geçici depolama (ambar) girişi yapılır.

20- Eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşyanın geçici ithalat kapsamında ithal

edilmesi halinde 5300 rejim kodu ile beyanname açılır ve söz konusu beyannameye ilave bir

kalem eklenerek 4000 rejim kodu ile beyan edilir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, varış öncesi gümrük işlemleri süreci aşağıda

belirtildiği şekilde yapılacaktır

1- Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında Bakanlığımızca varış öncesi gümrük

işlemlerini yapmak için yetkilendirilen kişiler/firmalar ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

sahiplerinin söz konusu kolaylaştırmadan yararlanması için ithal eşyasının Genel

Müdürlüğümüzce belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde duyurulan eşyadan olması

gerekmektedir.

2- Söz konusu eşyanın denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelmesi ve aynı konteyner içerisinde

Tebliğ kapsamından yararlanmayan bir eşya olmaması ve yine alıcısı farklı olan başka bir eşya

da olmaması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, eşya parsiyel taşımacılık kapsamında

gelmemelidir.

3- Özet beyan verilmesi aşamasında, Özet BeyanTC modülünde taşıma senedine ilişkin bilgilerin

yer aldığı ekranda eşyanın konteyner ile geldiği belirtilir. Bu aşamada, eşyanın ambar harici

olup olmadığı belli olmayacağı için ambar haricinin seçilmemesi gerekmektedir.

4- “BS-18” koduyla beyanname açılabilmesi için özet beyanının ilgili taşıma senedinin tamamına

açma yapılması gerekmekte olup özet beyan ilgili taşıma senedi ile detaylı beyanda beyan

edilen kap adedi eşit olmalıdır.

5- Tebliğ kapsamında ithalata ilişkin gümrük beyannamesi verilebilmesi için tescil edilmiş statüde

bir özet beyanın bulunması yeterli olup, özet beyanın onaylanmış olmasına gerek

bulunmamaktadır.

6- Detaylı Beyan modülünde, izin kapsamında işlem görecek gümrük beyannamesinin "BS"

kutusuna "BS-18" yazılır.

7- Detaylı beyan aşamasında, 31-Konteyner sekmesinde eşyanın taşındığı konteyner numarası,

Özet Beyan’da beyan edilen konteyner numarası ile aynı olacak şekilde beyan edilir.

8- Tarife ekranının çağırılmasının akabinde ise, Vergi ve Dokümanlar ekranında eşyanın uygunluk

belgesine tabi olması halinde uygunluk belgesinin veya laboratuvar tahliline tabi olması halinde

emsal tahlil raporunun beyan edilmesi gerekmektedir.

9- Detaylı beyan aşamasında, özet beyan açma yaparken “Özet Beyanın Bir Kısmı” ve ilgili

Taşıma Senedi seçilir.

10- Gümrük beyannamesinin tescil edilip onaylanmasının akabinde, sarı hat kriterine göre muayene

ataması yapılan gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın işlemleri varış öncesi gümrükleme izni

kapsamında devam edilir.

11- Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliği kapsamında tescil edilen beyannamenin sarı hat

kriterine göre muayene ataması yapılması durumunda, Muayene Memurunca muayene ve

kontrol belge üzerinden gerçekleştirilecektir. Muayenenin olumlu olması halinde

beyannamenin statüsü “Muayene Onaylanmış”a gelecek ve vergilerin ödenmesi mümkün hale

gelecektir.

12- Muayene işlemleri tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri ödenen veya teminata bağlanan

gümrük beyannamesi varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapalı,

dahilde işleme rejiminde kapatılabilir statüye gelir.