İmalatçılar tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ait KDV'nin terkin ve iadesi için ihraca


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü
Sayı
: 39044742-130[Özelge]-E.234034
20.03.2019
Konu :İmalatçılar tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ait KDV'nin terkin ve iadesi
için ihracatçıdan alınacak belgeler

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ihraç kaydı ile mal aldığınız imalatçı firmaların katma değer
vergisi (KDV) tecil-terkin ve iade işlemlerinin tamamlanması için ihracata ilişkin olarak ihracat satış
faturası, gümrük çıkış beyannamesi ve taahhütname talep ettiği belirtilerek, ticari sır niteliği taşıyan
müşteri bilgisi, satış miktarı ve birim fiyatları gibi bilgileri içeren faturaların imalatçı firmalara
verilmesine gerek olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından
kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce
tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi
dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini
takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin
edileceği hüküm altına alınmıştır.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması"
başlıklı bölümünün "II/A-8.13. İade" başlıklı alt bölümünde;
"İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır.
- Standart iade talep dilekçesi
- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa
verilmesi yeterlidir.)
- İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
- İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi
- Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği)
- İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, (Bu
yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının
adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim
edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV
oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.)
- İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi"
açıklamalarına yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Seri No'lu Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel
Uygulama Tebliğin (II/A-8.13.) bölümünün ilk paragrafındaki "İhraç kaydıyla teslim edilen malın
ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı," ibaresi "Gümrük beyannamesi üzerinde
imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç
edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı" olarak değiştirilmiştir.
Buna göre, ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde ihraç kayıtlı teslim yapan
mükellefler tarafından, gümrük çıkış beyannamesi yerine gümrük çıkış beyannamesi listesi ve
gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç
kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazının (tebliğde
belirtilen bilgileri taşıyan) veya bu yazıda olması gereken bilgileri içeren listenin mükelleflerin bağlı
bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerine ibrazı yeterli olacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.